بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

شنبه 2 آذر 1381

سلام و پوزش می بخشید.

سلام و پوزش
می بخشید. قرارمان دوشنبه بود ولی قرار نبود من «زهره و منوچهر» را بنويسم «بيرن و منيژه».
آن موقع شب، يا آن موقع صبح، حواس نمي ماند. خصوصاً که ياد زهره (کسي که نقش او را بازي ميکند)
افتاده باشي. گفته م راجع بهش بازم حرف ميزنيم. نميدانستم به اين زودي. طرفه نمايشي است اين « زهره و منوچهر ».
--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی