بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

دوشنبه 4 آذر 1381

سعي کن با بهار برگردي

سعي کن با بهار برگردي
+++++++++++++++


ميرسند عنقريب سرداران
حقه بازان، کلاهبرداران

عقربان ميروند و ميگيرد
جايشان را حکومت ماران

انحصار وراثت خرسان
ثبت گردد به نام کفتاران

دوش ديدم که در تلويزيون
يکنفر از تبار بيکاران

گفت « ايران در اختيار من است
بندر لنگه تا ارسباران ...

... افتخارات هاي ما هستند
همه افرادها و اقشاران»!!

با ريموت کنترل زدم بر Off
محو شد آن بزرگ سرداران

تلفن زد رفيقي از ايران
که چه داري خبر ز اخباران؟

گفتم اخبار، جان من آنجاست
که تو هستي و باقي ي ياران

خبر آنجاست که غم نان هست
و بخوابند گشنه بسياران

وان جوان که به بستر مرگ است
کليه اش در کف خريداران

خبر آنجاست که گرفتارست
ملتي در اوين جباران

مثل تو شصت و هشت ميليون اند
همه از ديده اشک خون باران

هم به نزد شماست راه نجات
نه ز لنجان رسيده بوجاران*

نه کسانيکه يکشبه شده اند
پادشاهان، وزير درباران!

يا اگر حسن نيتي دارند
مانده تحت الشعاع طراران

گر پزشکي نبود در کلينيک
چه کند بهترين پرستاران؟

وان پزشکي پزشک حاذق شد
که به جان داشت درد بيماران

چه کسي پيشواي آزاديست؟
يکنفر از همان گرفتاران ....

ورنه درد شما چه ميدانيم؟
ما درين ساحلان، سبکباران

گفت ممنون که حالي ام کردي
سعي کن با بهار برگردي!
-------------------------------------------------------------
· * لنجان از توابع اصفهان است. بوجار باد دهنده ي خرمن را گويند. « بوجار لنجان»
· در مثل کنايه از کسي است که هر طرف باد ميآيد، بادش بدهد. به قول دهخدا
· « مثل است براي کسي که هرجا مرکز قدرت و ثروت بيند براي استفاده بدان
· سو رود و در عقيده اي پابرجا نباشد.»

--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی