بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

دوشنبه 11 آذر 1381

حدس بزن چه کسي براي

حدس بزن چه کسي براي افطار ميآيد؟
---------
اين مؤذن بهر افطار آمده قبل از اذان
گويد اول ميخورم بعداٌ بگوئيدم بخوان!

گويد اول ميکنم کسب انرژي با خوراک
ورنه هنگام اذان از گشنگي گردم هلاک!

- « ای مؤذن ميکروفن داري به دست ......
- وان بلندگوها ببين بالاي گلدسته که هست
- آمپلي فاير فراهم شد قوي
- از براي بازتاب معنوي
- پس بخوان با اندرون خالي و بعداٌ بخور
- چون اذان خواني چنين با خيک پر؟»

آن مؤذن گفت يا باب الحوائج ديس کو؟
قيمه وآش جو و کوبيده و سوسيس کو؟

دست او شد قاشق و الحق چه زيبا قاشقي
بر پلو شد قاشقي و بر مسما قاشقي
شد وجود او سراپا قاشقي و قاشقي و قاشقي

آن غروب ......
بر بلنداي مناره در فضائي معنوي
وز بلندگوهاي از هرسو قوي
پيشتر از بانگ الله اکبري
.......................... پخش ميشد آرُغي و آرُغي و آرُغي ..
.....................................


--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی