بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

پنجشنبه 21 آذر 1381

شبي که من کاج شدم!

خوش دارم در روزهاي پاياني سال مسيحي، دوستان من نوشته ي دو سال پيشم را بخوانند:
« شبي که من کاج شدم ». اين در آرشيو هادي سرا است. البته زيرش امضاي هادي 2000 دارد. يادگار زماني که هنوز سايتم به سرقت نرفته بود. اين نشاني اش.
من اين نوشته ام را دوست دارم. يادگار شبي است که من کاج شدم. شب به خير.

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی