بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

سه شنبه 24 دي 1381

انشاهاي صادق صداقت ------------------------ تعطيلات

انشاهاي صادق صداقت
------------------------
تعطيلات سال نو را چگونه گذرانديد
ما دانش آموزان عزيز سال هاست که تعطيلات سال نو را چگونه نميگذرانيم.
نگذراندن تعطيلات تنها کاري است که در آغاز هر سال نو انجام ميدهيم و الان
چند سالي ، تعطيلات است که دارد ما را ميگذراند.
_____________
اگر جاي پرزيدنت بوش بوديد چه ميکرديد؟
ما دانش آموزان عزيز اگر جاي پرزيدنت بوش بوديم يک مقدار تأسيسات اتمي
درست ميکرديم نصف شب يواشکي ميبرديم توي عراق کار ميگذاشتيم صبحش
پا ميشديم ميديديم انگليس به عراق حمله کرده.
____________
اگر جاي پرزيدنت خاتمي بوديد چه ميکرديد؟
اینجانب صادق صداقت اگر جاي پرزيدنت خاتمي بوديم ميرفتيم از ناطق نوري
ميپرسيديم که اگر جاي ما بود چکار ميکرد؟ آنوقت همان کار را ميکرديم بلکه
ملت و دولت و جبهه ي مشارکت و رهبر و آمريکا از ما راضي باشند.
____________
اگر جاي رضاپهلوي بوديد چکار ميکرديد؟
اينجانب صادق صداقت اگر جاي رضا پهلوي بوديم خودمان را داوطلب
پادشاهي در چند کشور مختلف اعلام ميکرديم بلکه شانس به سلطنت رسيدن
خود را بيشتر نمائيم. اينجانب ضمناً نام ايران را هم در ليست ميگذاشتيم،
خدا را چه ديدي!
___________
اگر جاي رهبر بوديد چکار ميکرديد؟
اينجانب دانش آموزان عزيز اگر جاي رهبر بوديم نماز دشمن شکن
جمعه را بيست و چهارساعته نموده ودر تمام مدت شبانه روز حساب
آمريکاي جهانخوار و صهيونيزم بين المللي را چنان ميرسيديم که
تا نماز جمعه ي بعدي نتوانند از جايشان بلند شوند.
____________
اگر جاي بن لادن بوديد چکار ميکرديد؟
اينجانب صادق صداقت اگر جاي بن لادن بوديم چکار که نميکرديم!
____________
اگر جاي خودتان بوديد چه ميکرديد؟
آخ آخ. اينجانب دانش آموزان عزيز، اگر جاي خودمان بوديم ....، اگر
سرجاي خودمان بوديم .....، اگر اصلن خودمان بوديم .... ، اگر جرأت
داشتيم... ، اگر شهامت داشتيم ....، آقا اجازه! ما بريم دس به آب؟
_______________________________________________

خوب. دو هفته مرخصي ما تمام شد. خوشبختانه ايميل زيادي نيامده بود
که جواب بخواهد. دوستان خواهش ما را براي نفرستادن «ايميل غيرلازم» پذیرفتند.
از همه تشکر. اما اين نوشته ي بغلي را که ميفرمايد « ميل بزنيد! »
نميتوانم پاک کنم. اين يک غلط دستوري است!
کسي اگر ميتواند، لطفاً پاکش کند و به جايش بنويسد « نشاني ايميل اورژانس ».
ضمناً مطالب آرشيو را هم از اين بغل باز کنيد.بعضش هنوز خواندني است.
فقط مواظب باشيد اشتباهاً آن ها را که هنوز خواندني نيست نخوانيد. من که
نتوانستم فرقشان را بفهمم.

تا 5 شنبه ي آينده ، مثل گويندگان راديو اسرائِيل و راديوهاي ايراني برونمرزي و
گويندگان اخبار تلويزيوني ، شما را به ايزد متعال و خداوند بزرگ و
پروردگار يکتا و براي احتياط بيشتر به پنج تن آل عبا ميسپارم.
راستي يک سروده ي تازه براتون دارم. با اين، باي باي.

اي وطن حالت خراب است اي وطن
تشنه كامي، قحط آب است اي وطن

سهم تو از خوردني هاي جهان
سيخ داغ بي كباب است اي وطن

از كثافتكاري آخوندها
چشمه هايت فاضلاب است اي وطن

ازغذا ها هست توليد تو كشك
وز صنايع، كشك ساب است اي وطن

جاي جاي پيكرت اين سالها
زخمي از اسلام ناب است اي وطن

بر سرت خاك است و بالاي سرت
عکس رهبر توي قاب است اي وطن

همچنان هم، شيخ بيرون ميروي
در مزاجت انقلاب است اي وطن
هادي
--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی