بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

شنبه 9 فروردين 1382

شنبه 9 فروردین سلام. سروده

شنبه 9 فروردین
سلام. سروده ی تازه براتون دارم

هیتلر را خدا بیامرزد
نیز چنگیز را بیامرزد

هرچه خونخوار را کند رحمت
هرچه خونریز را بیامرزد

تا جهان هست دست جرج و تونی
ای بشر تو چه میتوان بکنی؟

عجبا پیش این دو خون آشام
طفل معصوم میشود صدام

پیش این دو عجوزه ی بی درد
سیندرلا شد آن پدر نامرد

این دو از بس که اهل تطهیرند
با تف خلق دوش می گیرند

--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی