بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

دوشنبه 25 فروردين 1382

غارتگران اصلي در راهند


غارتگران اصلي در راهند !
000000000000000000000
مثل مرد سياه مستي که کنار خيابان تاکسي صدا ميزند و بعد کله پا ميشود و همانجا مي افتد، مجسمه ي پولادين صدام در ابعاد چند برابر آدميزاد! ولو شد روي زمين. با ديدن اين صحنه ي عبرت آموز من فکر ميکردم ما بايد در گوشه و کنار مملکتمان تعدادي مجسمه از رهبر خامنه اي داشته باشيم براي روز ........ بادا !!

خبرهاي مريوط به « غارتگران » را در بغداد ميخوانيد؟ چرا نيروهاي آمريکا و انگليس جلوشان را نميگيرند؟ هاهاها ... نان خودشان را آجر کنند؟
آقاي جک استرا براي برنامه بازساري ( ري کنستراکشن) عازم کويت شد در حاليکه روسيه وآلمان و فرانسه در سن پيترزبورگ براي بازسازي عراق جلسه دارند. غارتگران اصلي در راهند.

چنين فرمايد جاهل محله ي دنيا به نوچه اش توني بلر:


بيا تا بعد از آن صدام خائن
نصيب ما شود ري کنستراکشن

نه روسيه ، نه آلمان ، نه فرانسه
نبايد داد ميدان را به آن سه

که ما ابن جنگ را بنيان نهاديم
فراوان کشته ايم و کشته داديم

بنابراين براي بازسازي
ميان ماست تقسيم اراضي

که ما غارتگران با چراغيم
علي بابا و چهل دزد عراقيم

درست و صادقيم و صاف هستيم
همه ژنرال الصحاف هستيم

در جريان جنگ، يک چهره ي جهاني تازه هم پيدا کرديم. ژنرال الصحاف وزير اطلاعات عراق با دروغ هائي که ميگفت و قپي هائي که ميآمد. قرار است بفرستندش پيش آقاي رفسنجاني جهت کارآموزي.

حالا که صحبت رفسنجاني شد اين دوبيتي را هم از معلم شيمي ما داشته باشيد که راجع به آقاي خامنه اي گفته:

جمله ي اجزا را با درصد مخصوص خود
جمع کن تا عاقبت ترکيب تو ميزان شود

بوش و الصحاف و صدام و بلر درهم کني
رهبر جمهوري اسلامي ايران شود.

00000000000000000000000000000000000

« خرسندآپ کمدي در آلمان » - آگهي اش پائین تر است.

یک پیام : ایمیل هائی که به صورت « اتچمنت » است را من میترسم باز کنم. « گلسرخ 7» ایمیلش به همین دلیل دلیت شد. لطفاً دوباره بفرستید. فکر کنم زیادی احتیاط کردم! ... فعلاً.

00000000000000000000000000000000000000000


--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی