بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

جمعه 30 خرداد 1382

سلام صبح شنبه من از

سلام صبح شنبه

من از اين راديو تلويزيون هاي لس آنجلسي ندارم.
يك دوستي كه دارد، مي آيد مرا در جريان آينده ي ايران قرار مي دهد.

آمده بود ميگفت اگر ناآرامي هاي ايران ادامه پيدا كند، خانم هاله، شاه مي شود. گفتم قرار بود ضيا آتاباي شاه بشود. گفت قرار شده ضيا كلاه گيس بلند بگذارد، شهبانو بشود.

پرسيدم تكليف آقاي پهلوي چه مي شود؟
گفت قرار است شاهزاده بعدا در لس آنجلس تلويزيون بگيرد فحش بدهد به هاله و ضيا كه رفته اند ايران، سلطنت را غضب كرده اند.

سوال ـ اگرتظاهر كنندگان موفق شوند و رژيم ساقط شود، تكليف مملكت چه ميشود؟
جواب ـ دانشجويان يك شوراي سلطنت تشكيل ميدهند، اين شوراي سلطنت يكي از اعضا را به عنوان رئيس جمهور انتخاب مي كند. اين رئيس جمهور يكنفر را نايب السلطنه اعلام مي كند. اين نايب السلطنه چند كارشناس از افغانستان مي آورد كه اوئي جرگه درست كنند. اين لوئي جرگه پيشنهاد مي كند آقاي حامد كرزاي عجالتا ايران را اداره كند. اما رفسنجاني به عنوان رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام بعدي، پيشنهاد مي كند كه خامنه اي موقتا به عنوان رهبر، وارد عمل شود و دوباره خاتمي را به عنوان رئيس جمهوري، منصوب كند. اگر دانشجويان راضي شدند كه چه بهتر، و گرنه دوباره مي توانند شلوغ كنند.

سوال ـ آمريكا چه خواهد كرد؟
جواب ـ آمريكا همانطور كه هر روز دارد اعلام مي كند، در امور ايران دخالت نمي كند، ولي وقتي خوب در عراق جا بيفتد، مي آيد خرمشهر را پس مي گيرد و ميگويد صدام بي عرضه بود اما خوزستان مال عراق است!

سوال ـ وظيفه يك ايراني در اين مقطع چيست؟
جواب ‍ـ مهم ترين وظيفه اش اين است كه جواب اين سوال را پيدا كند.

سوال ـ چرا آمريكا شك كرده كه جمهوري اسلامي سلاح هسته اي دارد؟
جواب ـ براي اينكه ميخواهد ببيند صدام حسين موشك هايش را به كدام كشور رد كرده.
سوال ـ فكر ميكني صدام موشك هاي اتمي اش را فرستاده باشد به ايران؟
جواب ـ بله و فكر ميكنم جمهوري اسلامي موشك ها را در و پنجره گذاشته، به عنوان قطار زيرزميني در متروي تهران از آنها استفاده مي كند.

- باز هم از تلويزيون هاي لس آنجلس بگو.
- ديشب در لس آنجلس باد آمده، آنتن بشقابي يكي از تلويزيون ها را تاب داده، صدا و تصوير قطع شده. مدير تلويزيون رفته روي پشت بام كه آنتن را به طرف ماهواره ميزان كند، ناگهان عكس پاول را توي ماه ديده.
ـ جدي؟
ـ پسر شاه هم قلندوشش بوده.
ـ عجيبه.
ـ مدير تلويزيون با عجله مي آيد پائين كه موضوع را به آگاهي ملت ايران برساند.
ـ ميرساند!
ـ نه ديگه. از هولش آنتن را ميزان نكرده بوده، ارتباطش هنوز قطع است.

***
تا فردا، شب بخير.
--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی