بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

پنجشنبه 5 تير 1382

سلام صبح پنجشنبه اطلاعيه دفتر

سلام صبح پنجشنبه

اطلاعيه دفتر رياست جمهوري

بسمه تعالي. در رابطه با شعار مكرر دانشجويان عزيز مبني بر:

خاتمي، خاتمي ـ استعفا، استعفا

مقام رياست جمهوري بدينوسيله به اطلاع تظاهر كنندگان ميرساند از آنجا كه با راي قاطع ملت انتخاب شده، بنا بر اين پاسدار آراي آنها مي باشد. مادام كه يكايك راي دهندگان به دفتر رياست جمهوري مراجعه نكرده و راي خود را پس نگيرند، استعفا نخواهد داد.
دفتر رياست جمهوري از دوشنبه تا جمعه، ساعت 8 صبح تا 4 بعدازظهر باز است.
لطفا براي پس گرفتن راي خود، صف ببنديد، نظم و آرامش را رعايت نموده و از درب عقب مراجعت فرمائيد.

***

اطلاعيه دفتر رهبري بدون خشونت

بسمه تعالي. در رابطه با شعار مكرر دانشجويان مبني بر:

خامنه اي حيا كن ـ سلطنتو رها كن

مقام معظم رهبري دستور فرمودند به جاي برخوردهاي خشن، در نهايت آرامش و دمكراسي به اطلاع تظاهر كنندگان عزيز برسانيم:

رهبر حيا نمي كند ـ چيزي را رها نمي كند
رهبر معظم همچنين لب بالكن ظاهر شده و در حاليكه مشت خود را در هوا گره كرده بودند، به سمت دانشگاه تظاهرات نموده، اين شعار را تكرار كردند:

دانشجويان حيا كنين ـ تظاهراتو رها كنين

***

اطلاعيه دفتر نخست وزيري انگلستان

بسمه الپاپ الرحمان الرحيم. در رابطه با سخنان پريروز آقاي توني بلر در پارلملن انگلستان مبني بر حمايت از تظاهرات دانشجوئي، به اطلاع ملت عجيب ايران ميرساند:
در اين روزهاي حساس كه هيچ نيروي جانشين و حزب و تشكيلاتي براي جا به جائي حكومت وجود ندارد، لذا پشتيباني خود را از خواست هاي آزاديخواهانه ي ملت ايران در راه سرنگوني رژيم جمهوري اسلامي بار ديگر اعلام ميدارد تا در اين ايام كه نيروهاي بريتانيا در همسايگي ايران حضور دارند و يكي دو تن از ژنرال هاي ما هم به زبان فارسي مسلط هستند و آقاي احمد چلبي نيز در عراق بيكار مي باشد، با توجه به اينكه نامبرده ايراني الاصل بايد باشد (زيرا در زبان عربي حرف چ وجود ندارد) و ضمنا فرصت طلب نيز مي باشد، لذا بهترين موقعيت است كه براي صرفه جوئي در هزينه ي ترانسپورت، نيروهاي انگليسي مجبور نباشند به لندن برگشته و چند ماه ديگر دوباره به ايران اعزام شوند.
اميدواريم قارئين گرامي اين اشاره هاي سربسته را متوجه شده، پيش از آنكه امپرياليسم بين المللي به سركردگي آمريكاي عراقخوار بخواهد دوباره از تظاهرات پشتيباني كند، ما ملت ايران را به آزادگي و دموكراسي رسانده به همه ي آنها امكان بدهيم تا در كشور خود تقاضاي پناهندگي نمايند.

انالپاپ و اناليه الريترنون
توني الموسوي البلر

(توضيح مترجم ـ من پدرم درآمد تا اين نامه را ترجمه كردم آخرش هم خاطر جمع نيستم نويسنده ي آن واقعا نخست وزير انگلستان باشد، زيرا انگليسي ها به « پاپ» اعتقاد ندارند و مثل رانندگي و فرمان و ريل و سرپيچ و پلاك و پريز، مسيحيت شان هم با آدميزاد فرق دارد.)

***


حزب خران

دوست طنز نويس ما اسد خان مذنبي يك سايت در تورنتوي كانادا راه انداخته كه مطالب با مزه دارد. شما را دعوت كرده سري بهش بزنيد.

www.hezbkharan.com

آقاي مذنبي كار بامزه اي كه كرده بود چند ماه پيش يك استفتاي مسخره به حضور حضرت آيت الله منتظري فرستاده بود و پير مرد را دست انداخته بود كه «آيا اعضاي مجلس خبرگان، نمايندگان خدا هستند يا نه؟» كه بنده خدا، آيت الله منتظري هم با دقت تمام و با كمك آيات قراني و جملات عربي، جواب استفتا را داده بود و فتوا صادر كرده بود. توي سايت «گويا» يك گوشه كناري شايد باشد.
حالا شما يك سري به سايت آقاي مذنبي (بر وزن زلفعلي) بزنيد تا بعد.

***

تا فردا صبح، شب به خير
--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی