بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

سه شنبه 10 تير 1382

سلام صبح چهارشنبه گفتم: مصاحبه

سلام صبح چهارشنبه

گفتم: مصاحبه ي خانم وفا را با آقاي بني صدر خواندي؟
گفت: چقدر حرف زده!
گفتم: حرف هاي جالبي زده بود. راهگشاست حرف هاش.
گفت: از راه معمولي گذشته، اتوبان درست كرده!
گفتم: خوبي بني صدر اين است كه هم دانشجو بوده، هم حكومت بوده!
گفت: خانم ژاله ي وفا هم حسابي سوال كرده. مصاحبه كننده ي خوب هم نعمتي است.
گفتم: فكر ميكني چند در صد احتمال رئيس جمهورشدن دارد؟
گفت: كدامشان؟

***

وقتي آقاي بشار اسد، دو تن از مخالفان و مبارزان با حكومت آخوندي را، كت بسته تحويل جمهوري اسلامي داد، نرخ نفتي كه ايران مجاني به سوريه ميدهد، بشكه اي دو دلار كاهش يافت.
ميگويند اعليحضرت رئيس جمهور سوريه از پدر خدا بيامرزش، قدري ... خدا بيامرزتر است! (صفت تفضيلي ديگري به عقلم نرسيد)
عربي، در دمشق زاغ و زاغچه مي فروخت. زاغ به دو دينار و زاغچه به 4 چهار دينار. علت پرسيدند. گفت اين ملعون است، اين ملعون ابن ملعون.

***

اعليحضرت رئيس جمهور سوريه و اعليحضرت پادشاه اردن، هر دو همسر انگليسي دارند و داماد دولت فخيمه حساب مي شوند. هر وقت به لندن مي آيند و به دربار ملكه مي روند، اصغر آقاي ما ميگويد: "آمده اند مادرزن سلام"
روزگار غريبي است نازنين. پادشاهان عرب در خانه انگليسي حرف مي زنند. اينترستينگ.

***
تا فردا صبح ـ شب به خير
--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی