بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

چهارشنبه 11 تير 1382

سلام صبح پنجشنبه نفوذي هاي

سلام صبح پنجشنبه

نفوذي هاي رژيم

هستش در خبرها که در ميان دانشجويان تظاهرات کننده ، عوامل رژيم هم هستند که شعارهاي انقلابي ميدهند و با تظاهرات همراهي نشان ميدهند اما نقش نهايي شان لطمه زدن به مبارزه و خراب کردن جنبش دانشجويي است.

اين دوبيت يا دوبيتي به همين مناسبت آمده:

نفوذي هاي بدذات رژيم

جمع مبارزهاي ايران گشته اند؟

نبوده ناگهان بوش و بلر

دانشجوي دانشگاه تهران گشته اند!

****
تا فردا صبح شب به خير
--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی