بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

يكشنبه 15 تير 1382

اميد راديو فردا به لطف

اميد راديو فردا به لطف خدا

سلام صبح يکشنبه
ميناخانم اسدي دستور فرمودند يک حالي به بچه هاي متحصن استکهلم بدهم. خواهش هم ميکردند؛ فرقي نميکرد. ما که خودمان حال تحصن و اعتصاب غذا نداريم ( و به قول حزب کمونيست کوليگري چلوکباب هم ميخوريم!) اگر با قلم هم از حرکت اعتصابيون و اعتراضيون حمايت نکنيم به چه کار ميآئيم؟

يک هنرمند برجستهَ موسيقي طرفدار مجاهدين (مرضيهَ عزيز را نميگويم) آن هفته تلفن کرد که بيا به پاريس يک روحيه به اعتصابيون ما بده. گفتم مشکل پاسپورتي دارم وگرنه ميآمدم.
درست است که من نه مجاهدم نه شوراي مقاومتي؛ آم ما آدم که هستم. مخالف جمهوري اسلامي که هستم. طرفدار حقوق بشر که هستم. منزجر از رفتار فاشيستي دولت کاسبکار فرانسه که هستم ..
خلاصه خيلي خوشم آمد از دعوتش. خصوصاً که نگفت بيا اينجا خودت را آتش بزن.

خلاصه در پايتخت سوئد " شوراي هماهنگي نيروهاي چپ و کمونيست در استکهلم" تحصني برگذار کرده است در حمايت از مبارزات و اعتراضات ..
دمشان گرم. با ايميل و فکس حمايتشان ميکنيم:
Fax: 0046 – 8 29 54 59
neshaststockholm@hotmail.com
شما را به خدا اگر با ايميل حمايتشان ميکنيد؛ اتچمنت و ضميمه براشان نفرستيد. خوب نيست آدم در حال تحصن؛ به ويروس هم گرفتار شود.

متحصنين عزيز! ايميل هاي "باردار" را با احتياط باز کنيد. من يک دفعه باز کردم همهَ کامپيوترم بهم ريخت. با اينکه در حال تحصن هم نبودم. (بعدش شروع کردم به تحصن اعتراضي)

***

اميد راديو فردا به لطف خدا !

لاله و لادن دوقلوهاي بهم چسبيدهَ ايراني را ميخواهند در سنگاپور از هم جدا کنند.
به گزارش راديو فردا:
" يک تيم پزشکي 112 نفره در 3 مرحله اين عمل جراحي چند ساعته را انجام ميدهد."

به گزارش راديو اسرائيل:
" پروفسور بنجامين کارسون جراح معروف آمريکاِ هم در اين جراحي شرکت دارد.ُ

راديو فردا و راديو اسرائيل دو نکتهَ مهم ديگر را نيز اشاره کردند:
راديو فردا گفت:
" اگر به لطف خدا اين عمل با موفقيت انجام شود ..." فلان و بهمان ميشود ...

راديو اسرائيل حرف راديو فردا را دنبال کرد و گفت:
" ما نيز از اسرائيل؛ سرزمين مقدس پيامبران يکتاپرست؛ براي
زنده ماندن و عمل جراحي موفقيت آميز لاله و لادن دعا ميکنيم"

اينکه عده اي از ايرانيان مقيم سنگاپور براي لاله و لادن دست به نيايش برداشتند و اينکه لاله و لادن بعد از اينکه قرآن خواندند حالشان بهتر شد؛ به کسي مربوط نيست.
اينکه راديو اسرائيل لاله و لادن را به پيامبران يکتاپرست حواله ميدهد هم باز خوب است. بالأخره پيامبران يکتاپرست بهتر مشکل دوقلوهاي بهم چسبيده را ميفهمند.

اما اينکه راديو فردا به عنوان "خبر" قضيه را به لطف خدا حواله داده ؛ من اگر جاي پروفسور بنجامين کارسون بودم کارد جراحي را ميبردم ميدادم به گويندهَ راديو فردا ميگفتم قربون دستت شما برو به لطف خدا اين دو تا را از هم جدا کن؛ من مي نشينم اينجا؛ بجاي تو دري وري ميگويم.

سالها پيش از اينکه دولتين دوست و برادر آمريکا و اسرائيل بخواهند در راديوهاشان با اوراد و ادعيه (تازگي ياد گرفتم. يعني وردها و دعاها) دوقلوهاي بهم چسبيدهَ ما را از هم جدا کنند؛ امامخميني مرحول برسرشان دست کشيد و دعا خواند که عکس و تفصيلاتش به سراسر دنيا مخابره شد.
اما عليرغم دستکشي امام امت نه تنها لاله و لادن از هم جدا نشدند بلکه از فردايش يک خرده بيشتر بهم چسبيدند.

شرح کاملش فردا در اينجا که حيف است نخوانيد.
من خوش ندارم بيش ازين تعريف و تبليغ کنم. خود دانيد!

***
تا فردا صبح شب به خير. (ضمناً نخست وزير ايتاليا چرا ناگهان دانشجوي دانشگاه تهران شد؟)
--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی