بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

چهارشنبه 18 تير 1382

سلام صبح 5 شنبه آخوند

سلام صبح 5 شنبه

آخوند را بگوي ...

ديدي دلا که يار نيامد
گرد آمد و سوار نيامد...

دانشجويان در اين دوهفته خسته شدند و خيلي از فعال هاشان
دستگير شدند تا 18تيري سوت و کور داشته باشند.

تلويزيون هاي ايراني آمريکا که در اين دو هفته 24 ساعته
ميکوبيدند و تحريک ميکردند، چطور شد که ناگهان قطع شدند؟

عمل جراحي آن عزيزان از دست رفته - لاله و لادن -
چطور به تاريخي حواله شده بود که اخبار جهاني موفقيت
و شکست اش بخورد به يکي دو روز قبل و بعد از 18تير؟

اين آقاي البراعي از آژانس جهاني انرژي اتمي
چرا دقيقاً روز 18 تير وارد ايران شد؟

با اينهمه، بد هم نشد. جنبش دانشجوئي بعد از 18 تير که روز خودشان
بود با قيام مردمي همراه خواهد شد که همه ساله از اول فروردين تا 29 اسفند
ادامه خواهد يافت. ( اگر سالش کبيسه باشد چه بهتر. يکروز بيشتر به نفع مبارزه )

مبارزهَ ملت ايران براي رسيدن به آزادي و دمکراسي کارش از يک روز و
دو روز و يک سال و دوسال گذشته. دير و زود دارد آم م م ممما سوخت
و سوز ندارد.

شاعر فرمايد:

آخوند را بگوي بيا با زبان خوش
الان برو که گر نروي دير ميشود

غفلت مکن که تا تو به مسند نشسته اي
هر روز سال، هجدهم تير ميشود

***

تا فردا صبح شب به خير
--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی