بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

يكشنبه 22 تير 1382

سلام صبح يکشنبه آقاي سفير

سلام صبح يکشنبه

آقاي سفير با جارو حمله کرد!

تظاهرات اعتراض آميز در تهران و شهرستان ها و کشورهاي خارج ادامه دارد.
امروز دوست ما داشت براي همسايه انگليسي اش راجع به ابعاد و اهميت اين سلسله
اعتراضات توضيح ميداد و گفت:
This you will die is not from those you will dies
گفتيم فارسي بگو ما هم بفهميم. گفت " ديس تو بميري ايز نات فروم دوز تو بميريز"
دوست ديگري گفت به جاي "فروم" بايد بگي "وان آف"....

به هر شکلش به نظر ميرسد درست گفته باشد.

کلي امروز من خنديدم. توي خبرها بود که در اسلو ايرانيان مقابل سفارت جمهوري
اسلامي در نروژ جمع شده اند و خطاب به سفير شعار داده اند:

" نقره کار حيا کن – سفارتو رها کن!"

طفلک ها هرچه صبر کردند ديدند در داخل مملکت رهبر حيا نميکند، چيزي را رها نميکند
بنابر اين دلشان را خوش کرده اند که سفير رژيم در نروژ استعفا بدهد!!

حالا چه مشکلي حل ميشود که سفير نروژ استعفا بدهد؟
شايد فکر سلامت خودش را کرده اند. چونکه در خبرها بود آقاي سفير بعد از تظاهرات
پريروز مردم ، گرفتار حمله قلبي شده و با آمبولانس برده اندش بيمارستان.

در روزهاي آينده بايد منتظر اين شعارها از ايرانيان مهربان اسلو بود:

رژيم رو به زواله – سقفش داره ميريزه
بيارين آمبولانسو – سفيرشون مريضه

سفير رژيم مريض شده – رحمي به حال او کنين
رژيم بعدي که اومد - قلبشو آنژيو کنين

نقره کار نقره کار برو فکر شفا کن
ما واسهَ خودت ميگيم – سفارتو رها کن

حمله قلبي آقاي نقره کار احتمالاً بعد از مراسم " جارو" رخ داده. ديروز پريروز مسئول
تظاهرات اسلو به راديو اسرائيل ميگفت:

"عده اي ايرانيان بعد از تظاهرات آرام ما به مقابل سفارت رفته اند و عليه رژيم شعار
داده اند و خود آقاي سفير آقاي حسين نقره کار شيرازي پنجره را باز ميکند و با يک جاروي
بلند حمله ميکند به تظاهرکنندگان و ميگويد ما فيلم شما را گرفته ايم و به زودي خدمت همه
شما ميرسيم... "

همسايهَ ما يک ديپلمات انگليسي است. من بي آنکه موضوع را لو بدهم همينطوري ازش
پرسيدم که در آداب ديپلماتيک ، يک سفير، بلندترين جاروئي که حق دارد با آن به اتباع کشورش
حمله کند چقدر است؟
گفت هادي! باز داري از آن طنزهاي تخيلي ماليخوليائي مينويسي؟ ( کلی از سوال من خندید)

من شما را خوب جارو ميکنم
برف هم باشيد پارو ميکنم

فيلمتان را هم گرفتيم اين وسط
بهر افشاتان تکاپو ميکنم

من سپوري بودم و گشتم سفير
پس به شغل سابقم رو ميکنم

تا هوادارش بود همچون مني
نيست اصلاً اين رژيم افتادني

ظاهراً آقاي سفير پس از خواندن اين شعر افتاده.
برايش در رژيم بعدي طول عمر آرزو ميکنيم.

***
تا فردا صبح شب به خير
--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی