بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

پنجشنبه 26 تير 1382

سلام ظهر پنجشنبه مطبوعات در

سلام ظهر پنجشنبه

مطبوعات در گذر زمان


= چرا سردبير آفتاب را زنداني کرديد؟
= از اسمش معلوم است.
= چون اسمش سحرخيز است دستگير شده؟
= بعله آقا. صبح زود پا ميشد مردم را بيدار ميکرد.
= او فقط نشريه آفتاب را درميآورد.
= آفتاب نبايد دربيايد!
= واقعاً؟
= آره جانم. خورشيد هم تا چند روز ديگر دستگير ميشود.
= چرا بازجوئي از آقاي سحرخيز طول کشيد؟
= منتظر بوديم برامان عينک آفتابي بيارند.

***

= سردبير نشريه " اکنون " چرا دستگير شد؟
= انداختيمش پيش سردبير " قبلاً ". سردبير " بعداً " هم تا چند روز ديگر دستگير ميشود.
= پس چه نشريه هائي اجازه انتشار دارند؟
= نشريه " فعلاَ " چون در راستاي اهداف انقلاب درمياد در حال حاضر ميتونه منتشر بشه.
البته امتياز خودش لغو شده، فعلاً با امتياز " عجالتاً " منتشر ميشه.
= پيامي براي اهل قلم ندارين؟
= نقداً درشو بذارن.

***
تا فردا صبح شب به خير
--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی