بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

شنبه 28 تير 1382

سلام صبح شنبه دوبيتي هفته

سلام صبح شنبه

دوبيتي هفته
رو شدن تفاوت بيل کلينتون و جرج بوش توسط اصغرآقا:

فرق اصلي بيل را با جرج
اصغرآقا دقيق رو کرده:
او فقط در دهان مونيکا
اين به کون جهان فرو کرده !

***
تا فردا صبح شب به خير

--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی