بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

دوشنبه 30 تير 1382

سلام صبح دوشنبه بانوي عکاس

سلام صبح دوشنبه

بانوي عکاس خبرنگاري که جمهوري اسلامي رسماً بطور غير رسمي او را کشت،
نامش زهرا کاظمي است اما سحرگاه امروز در حالت خواب و بيداري نام او زهرا
" نظري" به ذهن من آمد. ظاهراً "ظا"ي مشترک، کار خود را کرده بود. چه فرقي
هم ميکند که نامش چه باشد. دوست ما ناصر زراعتي در يادنامه اي که نوشته و شرح
آشنائي با آن عزيز را از گذشته هاي دور داده، به تأکيد و تکرار او را "زيبا کاظمي" ميخواند.
news.gooya.com/2003/07/18/1807-k-08.php

اين توضيح را دادم تا مجبور نباشم اين رباعي سحرگاهي را از آنجوري که در ذهن
من نقش بسته تغيير بدهم و براي گذاشتن "کاظمي" به جاي " نظري" به اصالت شکل
گرفته و خودساخته اش دست درازي کنم و کلنجاري در سرودن دوباره اش بروم که
روالم نيست و معمولاً با وزن و قافيه دست به يخه نميشوم!

باشد که زيبا يا زهرا، کاظمي يا نظري علاوه بر دلالت بر شخص اصلي، نامي نمادين
براي همهَ زنان و مردان روزنامه نگار ايران باشد که جرم شان، حرفه شان است و
حرفه شان، جرمشان!

مجتهد جامع الشرايط!

از شرع نبي اگر شما بي خبري
خوبست که در بي خبري سرنبري
در بارهَ اسلام رسول، عدل علي
پرسش بکن از خانم زهرا نظري

***
تا فردا صبح شب به خير
--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی