بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

چهارشنبه 1 مرداد 1382

سلام صبح پنجشنبه محاکمه عدی

سلام صبح پنجشنبه

محاکمه عدی و قصی توسط کازی مارتازاوسون

آمریکا خبر داده که دو پسر صدام را کشته است.
گفته میشود در ساختمانی که برای کشتن پسران صدام موشکباران شده،
حداقل دو پسر دیگر صدام هم حضور داشته که آنها هم کشته شدند.

نیروهای آمریکا ماه پیش نیز چند اتومبیل را در مرز سوریه با بمب
زدند که تعدادی از پسران صدام با اتومبیل هایشان درجا خاکستر شدند.

اولین بار که آمریکا پسران صدام را کشت در زمان حمله به عراق بود
که موشکی به بازار بغداد زد. دستگاه های امنیتی گزارش داده بودند که
سه تن از پسران صدام برای خریدن کفش آدیداس به بازار رفته اند. اما
پس از شمارش جنازه ها معلوم شد تعداد پسران صدام که به بازار رفته
بودند کفش آدیداس بخرند خیلی بیش از سه نفر بوده.

دیروز پیش از کشته شدن عدی و قصی، دادستان آمریکا " کازی
مارتازاوسون" که در محل حاضر شده بود آنان را محاکمه کرد. وکلای
آن دو از موکلین خود دفاع کردند. سرانجام کازی مارتازاوسون حکم اعدام
آنها را قرائت کرده از محل خارج شد و با دست به هلی کوپترهای آمریکائی
که خانه را محاصره کرده بودند اشاره کرد که حکم را اجرا کنند.

احمد چلبی از شورای حکومت عراق به خبرنگاران گفت دموکراسی آمریکا
ردخور ندارد. وی اظهار امیدواری کرد که طی هفتهَ آینده چند پسر دیگر
صدام محاکمه و بمباران شوند.

***
تا فردا صبح شب به خیر
--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی