بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

دوشنبه 6 مرداد 1382

سلام صبح سه شنبه سلاح

سلام صبح سه شنبه

سلاح کشتار همگانی در دست سربازان آمریکائی

شعری برای بچه های کودکستانی عراق:

در بصره و در بغداد؛ جولان دهد عموسام
از بهر قتل صدام ، دائم نموده اقدام

پیر و جوان ، زن و مرد؛ با کودکان ناکام
نابودی شان لازم شد؛ تا بوش بگیرد آرام

سربازانش میخوانند هنگام قتل و اعدام
کل الیوم العاشورا ؛ کل العراقی ، صدام !

***

پیشگوئی ساده

این خبر تا چند روز دیگر خواهد رسید:
<عده ای ناشناس، شب گذشته با نبش قبر زهرا کاظمی، کالبد او دزدیده
و فرار کرده اند.>
<پرزیدنت خاتمی هیأتی را مأمور کرد تا با نبش تمام قبرهای سراسر
کشور؛ جسد زهرا کاظمی را پیدا کرده و به دولت کانادا تحویل دهند.>

<خاتمی از تمام اموات کشور خواست کمافی السابق با او همکاری کنند!>

(بگذریم. منظورم فقط پیشگوئی اصل خبر بود.)

***

تا فردا شب صبح به خیر!
--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی