بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

چهارشنبه 8 مرداد 1382

سلام چهارشنبه از سه شنبه

سلام چهارشنبه

از سه شنبه هفته پیش که به قاضی مرتضوی سفارش کردم:

<... با چشمک رهبر گرامی
بپا نشوی سعید امامی >
همینطور دارد شاهد از غیب میرسد. دیروز هم در سایت " گویا " نوشته بود:

" کاسهء واجبی را از دم دست قاضی مرتضوی برداريد "

کم کم دارم احساس گناه میکنم. نکند جدی جدی باعث شویم
طرف مصونیت واجبی پیدا کند و رهبر معظم منصرف شود.

برای انگلیسی خوان ها

قصهَ آموزندهَ پسرهای خوب و پسرهای بد که چند روز پیش نوشتم
را؛ آقا پیوند ( پیوند خرسندی) به انگلیسی ترجمه کرده .
اینجا روی سایت ایرانیان است:

www.iranian.com/Satire/Khorsandi/2003/July/story.html

ایمیل اصلاً نمیتوانم دریافت کنم. (چه بهتر) کار فوری اگر کسی دارد زنگ بزند:
044 – 20 – 8965 3002 – OR – 044 – 7951 43 52 45
(یک پیام خصوصی. میبخشید. مسعودجان تورنتوئی- شماره تو ندارم)

و اما اصل مطلب

توجه و دلسوزی مسئولان جمهوری اسلامی در مورد کشته شدن یکی از اتباع
کشور در کانادا قابل ستایش است وموجب مباهات هر ایرانی مقتول.

حالا که رژیم به صرافت تعقیب پرونده قتل ایرانیان در خارج افتاده، ما امضا
کنندگان زیر تقاضا داریم در مورد یک سری جنایت - که احتمالاً خبرش هم به
رژیم نرسیده – تحقیق کند و دولت های مربوطه را تحت فشار قرار دهد:

قتل دکتر شرفکندی و همراهانش در برلین – قتل دکتر بختیار و پیشکارش
سروش کتیبه در پاریس – قتل دکتر عبدالرحمن برومند در پاریس – قتل
فریدون فرخزاد در بن.......

البته کشته زیاد است، ما برای اینکه آقای خرازی گیج نشود فعلاً چندتاش را
نوشتیم تا رژیم اسلامی یخهَ این دولت های بیشرف و وزرای خارجهَ بی پدر
مادر غربی را بگیرد.
بدیهی است شل دادن رژیم باعث شده که این دولت های جنایتکار از رأفت و
عطوفت اسلامی سؤاستفاده کرده و دامنهَ جنایات خود را به داخل میهن مقدس
ما گسترش دهند و سر فروهرها را ببرند یا نویسنده ها را خفه کنند. حالا اینها
سرشان را بخورد، احمد خمینی، یادگار امام را معلوم نیست کدام مأمور پلیس
کانادائی آمد زهر داد و رفت. خوب شد یادگار امام بچه سال نبود وگرنه معلوم
نیست این جنایت پیشگان پست فطرت و ناجوانمرد قبل از معدوم کردن او چه
کامجوئی ها از او نمیکردند.

***
تا فردا صبح شب به خیر
--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی