بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

پنجشنبه 9 مرداد 1382

سلام صبح پنجشنبه هيچکس به

سلام صبح پنجشنبه

هيچکس به مادر داغديده تسليت نگفت

هيچکس به آن مادر داغديده تسليت نگفت
مادري که مثل تمام مادرهاي دنيا جگرگوشه هايش را دوست ميداشت
مادر داغديده ميگويد خودتان اينهمه ميکشيد، اينهمه تجاوز ميکنيد؛
آنوقت همه کاسه کوزه ها را،
سر پسرهاي من ميشکنيد؟

مادر داغديده عقيده دارد که عدي و قصي اش،
بيش از بوش جنايت نکردند،
بيش از رفسنجاني آدم نکشتند،
و بيشتر از خامنه اي دستور قتل صادر نکردند.

مادر قصي و عدي،
فرزندانش را رذل تر از قاضي مرتضوي،
پست تر از رامسفلد،
دني تر از جک استرا،
و حقه باز تر از توني بلر نميداند.

مادر داغديده ميپرسد:
پسران مرا در کدام دادگاه محاکمه کردند؟
قاضي که بود؟
دادستان که بود؟
آيا به آنها اجازه دادند وکيل مدافع داشته باشند؟

مادر داغديده ميگويد:
فتح و فتوحات کرديد؟ که با جاسوس بازي پسران مرا پيدا کرديد
و از زمين و هوا آنها را به مسلسل و خمپاره و موشک و
هزار کوفت و زهرمار ديگر بستيد؟

هيچکس به مادر داغديده تسليت نگفت.

خانم راحله حسين
درگذشت غم انگيز فرزندان دلبندت را عدي و قصي را به آن
مادر مصيبت زده تسليت ميگوئيم.
هادي سرا

***
تا فردا صبح شب به خير

--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی