بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

جمعه 10 مرداد 1382

سلام صبح جمعه يا غياث

سلام صبح جمعه

يا غياث المستغيثين

نامه تکان دهنده انصافعلي هدايت خبرنگار تبريزي به رئيس جمهوري ، گمان
نميکنم رئيس جمهوري را تکان بدهد. اما غياث المستغيثين را شايد.(سايت گويا)

من متأسفانه آقا يا خانم غياث المستغيثين را نميشناسم اما نامه آقاي انصافعلي
پيش از خطاب به آقاي خاتمي ؛ < يا غياث المستغيثين > دارد. بعد هم با همين
< ياغياث المستغيثين> پايان ميگيرد که من به همين دليل اميدوارم حداقل جناب
غياث المستغيثين را تکان داده باشد.

خبرنگار تبريزي خطاب به آقاي خاتمي عيناً و بي رودرواسي مينويسد:

<< عاليجناب! بايد عذر مرا بپذيريد اگر قلم من گاهي (در ميان سطرها) به
فحش و لجن آلوده مي شود. چون اگر فقط يك "دوه ديزي" (زانو) به خايه هاي
شما زده مي شد و آتش از چشمان شما فوران مي كرد، ديگر آرام و اصلاح طلبانه
نشسته و به بي ادبي قلم من نيشخند نمي زديد. >>

صرف نظر از اينکه اين طرز حرف زدن ، با رئيس جمهوري که ، مقام رهبري ،
او را منصوب کرده، شايستهَ يک خبرنگار ( يا به قول خودش "روزنامه نگار")
نيست، بايد ديد منظور آقاي انصافعلي هدايت از بيان آن چيست؟

لابد انتظار دارد فرداش روزنامه ها بنويسند:

" در رابطه با شکوائيه آقاي انصافعلي هدايت ، آقاي رئيس جمهوري
هيأتي را مأمور کرد که تحقيق کنند ببينند خايه چيست؟"

يا غياث المستغيثين!

***
تا فردا صبح شب به خير

--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی