بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

شنبه 11 مرداد 1382

سلام صبح شنبه اعزام ژنرال

سلام صبح شنبه

اعزام ژنرال ايراني
در خبرها آمده بود:
" نيروهاي آمريكايي به خوابگاه دانشجويان دانشگاه المستنصريه بغداد حمله بردند
و دانشجويان ساكن در اين خوابگاه را با زور و ضرب و شتم بيرون كردند."

ناظران سياسي اين خبر را نشانه همکاري آتي جمهوري اسلامي با آمريکا ميدانند.

قرارست هفتهَ آينده چند ژنرال عاليرتبهَ لباس شخصي از ايران عازم عراق شود.

سرلشکر سعيد عسگر و ارتشبد حسين الله کرم و آدميرال ده نمکي با تشکيل
کلاس هاي فشردهَ <پداپاخ> سربازان آمريکائي را با نحوهَ صحيح، علمي و در عين
حال اسلامي "پرتاب دانشجو از پنجرهَ اتاق خواب" آشنا ميکنند.

در يک مصاحبهَ مطبوعاتي سردار سرلشکر سعيد عسکر در پاسخ اين سوال که
آيا سربازان آمريکائي با نحوه پرتاب <اسلامي> موافق خواهند بود يا نه؟ پاسخ
داد: << علي القاعده اينگونه مسائل فرع بر اصل قضيه است و در طول پروسه
خود بخود حل ميشود.>>
وي گفت << به عنوان مثال در همان حال که دانشجوئي را از پنجره پرتاب ميکنند
بجاي اينکه بگويند <يا زهرا بگير> اگر بگويند <يا مريم بگير پليز> قضيه از حالت
اسلامي به حالت مسيحي برميگردد.>>

وي افزود << البته ميدانيم که اين تعارفات زهرابگير يا مريم بگير، فرماليته است
و مسلماً نه حضرت زهرا نه حضرت مريم عليهماسلام آنجا براي گرفتن اينها
نيستند. اين فقط يک آداب و رسومات سنتي است که در آن لحظه انسان نياز به
کشيدن فريادي از جگر دارد و با کشيدن اين فرياد نيرو ميگيرد براي پرتاب.>>

سردار سعيد عسکر به عنوان يک خاطره خنده دار براي خبرنگاران داخلي و خارجي
تعريف کرد: << امسال يادمه وقتي يکيشونو (منظور يک دانشجوي دانشگاه تهران
است) پرت ميکردم، همين که گفتم "يازهرابگير" سوسوله خواب آلوده داد زد:
<دروغ ميگه نگير! دروغ ميگه نگير!>

درين مراسم پرزيدنت خاتمي بار ديگر به اهميت و سابقه تاريخي پرتاب دانشجو
اشاره کرد و گفت در دانشگاه جندي شاپور هم وقتي برادران مغول ما حمله کردند
و اراذل و اوباش را از پنجره پرت کردند بيرون، ابتدا يک مخالفت هائي شد.

وي به نيروهاي عازم عراق گفت : دست سالم رهبر همراهتان!

***
تا فردا صبح شب به خير

--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی