بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

دوشنبه 7 مهر 1382

طنز ايراني بر صحنه "خرسندآپ

طنز ايراني بر صحنه

"خرسندآپ کمدي"

لندن- اودنسه- کپنهاگ- اغوس- استکهلم

Saturday 4/10/2003 London Tel: 020 8 965 3002 - 079 51 43 52 45

Friday 10/10/2003 Odense Tel: 0045 - 28 11 62 26
Saturday 11/10/2003 Copenhagen Tel: 0045 - 20 84 50 65
Sunday 12/10/2003 Arhus Tel: 0045 - 60 95 93 93

برنامه هاي استکهلم قبلن اشتباه نوشته شد. اصلاح ميشود:
Friday 24/10/2003 Ostockholm
Satrday 25/10/2003 Ostockhom
استکهلم - جمعه 24 اکتبر ساعت 7< آ.ب.اف> مرکز - شنبه 25 اکتبر ساعت 6 شيستا ترف
Tel: 08 624 2221 & 070 40 28 620

--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی