بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

چهارشنبه 16 مهر 1382

سلام من فردا ميرم به

سلام
من فردا ميرم به دانمارک وبعد به سوئد براي برنامه. بنابراين فرصت نميکنم اين سايت
را تعطيلش کنم. ميماند براي آخر اکتبر که برگردم!

بعد ازين؛ ماهنامه اصغرآقا،( نخستين و بادوامترين نشريه برونمرزي بعد از اسلام!) رابط ما
خواهد بود. هرکس ميخواهد؛ نامه بنويسد مشترک شود. (متأسفانه فقط برونمرزي ها)
مشترکين قبلي لطفن علاقه به دريافت و نشاني فعلي خود را ايميل کنند.

گزارش راديو فردا در بارهَ "خرسندآپ کمدي" اينجاست


اين سايت "روشنگري" را من پيدا کردم خوشم آمد. شما هم سعي کنيد خوشتان بيايد.
(کار مشکلي نيست)

انگليسي خوان ها ميتوانند منتخب نوشته هاي "اصغرآقا" را در کتاب " آيت الله و من" بخوانند:
az rooye internet sefaresh bedehand:

کتاب آيت الله و من به زبان انگليسي در آمازون

آرزوهاي خوب براتان دارم. همه تان را به اينترنت ميسپارم. چقدر مطالب جالب و
چقدرتر مطالب دري وري؛ احمقانه ؛ فرصت طلبانه؛ اصلاح طلبانه؛ دوم خردادي
و بيست و هشت مردادي و چهارآباني و هشت ارديبهشتي و هفده تيري و يازده مهري
و پنجم آذري و سيزده شهريوري .. روي اين اينترنت هست. يک روز خالي براي جشن
سقوط جمهوري اسلامي نگذاشته اند.

نشاني هاي ايميل و تاريخ برنامه هاي " خرسندآپ کمدي" و خيلي چيزهاي ديگر؛ پاذينتر
و کنارتر آمده. تا بعد و بعدتر..... شاد و شادتر باشيد ... شادترين باشيد!
مخلص شما: هادي و هادي تر
***
--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی