بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

پنجشنبه 24 مهر 1382

پرزيدنت خاتمي و شيرين "عبادي

پرزيدنت خاتمي و شيرين "عبادي - سياسي"

خاتمي ضمن گفتگو ز نوبل
غبطه بر خانم عبادي خورد

سخني گفت و بعد زيرش زد
در حقيقت گه زيادي خورد
--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی