بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

دوشنبه 24 آذر 1382

وي گات هيم "سرنوشت

وي گات هيم

"سرنوشت صدام هم يعني در دست هايش نقش بود. همان دستي که نوشته اند با آن هفت تير را در
شقيقه پسرعموهايش خالي کرد. همان دستي که باز نوشته اند يک بار دور گردن پسرش عدي انداخته
بود و نزديک بود خفه اش کند. همان دست ها که سرد بود وقتي در تهران محکم دست هاي مرا گرفت ..."
مسعود بهنود

چرا در تهران صدام حسين محکم دست هاي مسعود بهنود را گرفت؟
شايد ميخواست او را از نوشتن حقايق باز بدارد!
بگذريم ...
***

گفتم: اين سرنوشت در انتظار خامنه اي و خاتمي و رفسنجاني هم هست؟
گفت: رفسنجاني را فکر نميکنم. او ريشش به اين بلندي نميشود.
پرسيدم: سوراخ اختفاي صدام را ديدي؟ آيا براي قايم شدن آخوندها هم ازين سوراخ ها هست؟
گفت: هفتاد ميليون!
***


رئيس جمهور آمريکائي عراق! خبر را اينطوري داد:

WE GOT HIM

گرفتيمش!

وي گات هيم

وي گات هيم .... گرفتيم - وي گات هيم و وي گات هيم..... گرفتيم و گرفتيم ...

وي گات هيم و وي گات هيم و وي گات هيم ..- ....ما صدام پدرسگ را گرفتيم

نبود اصلاً مقاوم - به دام افتاده سالم

خودش را کرد تسليم - بنابر اين وي گات هيم

وي گات هيم مثل يک موش - به نام نامي بوش

عجب ديکتاتوري بود - چه مرد قلدري بود

نه در قصر و نه در کاخ - کشيديمش ز سوراخ

به تن آن پالتو و شاپو نبودش - کثافت بود و رخت نو نبودش

چو بيرون آمد از سوراخ شاشيد – به ما هم شاش او يکخرده پاشيد

وي گات هيم آي وي گات هيم

وي وي وي وي ... وي گات هيم - ما ما ما.... ما گرفتيم

براي اينکه ما بدجوري مائيم - بلائيم
فدائي هاي جرج بوش - قشون هاي سيائيم

به همراه مسلمانان سني - شب هر جمعه مشغول دعائيم
به همراه مسلمانان شيعه - زيارتنامه خوان کربلائيم

وي گات هيم و وي گات هيم - زديم بي سيم و با سيم
خبر داديم دنيا را سراسر - هي ير ايز فتخ خيبر
گرفتيم دزد بغداد – همان صدام جلاد

وي گات هيم – گرفتيم

جنايتکار بود و رذل و قاتل - نميبايس بديمش بمب خردل

بهش گفتيم دو تا بنداز حلبچه - سه چارتا زد به مرد و زن به بچه

کسي که اينچنين خوار و حقيره - کلاهک هم نميبايست بگيره

بهش گفتيم که با ايران بجنگه - نگفتيم که همه کاراش قشنگه

ولي کم جنبه بود و بي لياقت – کمک ها را نميآورد طاقت

بنابر اين به جرم اون جنايات – و سؤءِ استفاده از عنايات

بايد برداشت او را از سر راه – چه بهتر که نديم تحويل دادگاه!

ورگرنه اون مزخرف ميگه بسيار – خيالش ميکنه افشاي اسرار

ز يک سوراخش آورديم اگر در – فرويش ميکنيم سوراخ ديگر

همونجوري که وي گات هيم کرديم – يه وقت ديدي که وي شات هيم کرديم

وي گات هيم آي وي گات هيم آي وي گات هيم
يه روزي هم مي بيني وي وفات هيم .....

يه وقت مي بيني اين صدام بدبخت
سرش خورده به جسمي واقعاً سخت

وگر ديديم حالش را نداريم
از ايران کارشناس اش را ميآريم


--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی