بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

دوشنبه 24 آذر 1382

Brussel برنامه "خرسندآپ کمدي"

Brussel برنامه "خرسندآپ کمدي" در بروکسل و آنترپ. راهنمائي بيشتر در سايت پائين

Vrijdag 19 december Vrije Universiteit Pleinlaan 2 Brussel Auditorium QA Aanvang:19:30

Antwerpen

Zondag 21 december 2003 Theater de Singel Desguinlei 25 Antwerpen Aanvang: 19:30

Entree: 15,- studenten, Asielzoekers 12.50
info: www.iotm.nlسايت راهنمائي
0031 624 500134 e-mail: pa22422@wxs.nl
ما حريف اين کامپيوتر نشديم که شماره تلفن را درست بنويسد. اگر اين بالا غلط نوشته )شش بار ور رفتِم
بهش(. اين هم پرانتز زدنش. خلاصه شماره اينه:
دوصفر سي و يک )درسته. کد هلنده نه بلژيک(، بعدش ششصدو بيستت و چهار.پونصد صدوسي و چهار. انشاالله.


--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی