بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

شنبه 13 دي 1382

شركت در انتخابات نه من

شركت در انتخابات

نه من ديگر به اكبر ميدهم راي
نه بر منصوب رهبر ميدهم راي
وگر شركت كنم در انتخابات
به شخص خود، به اين خر ميدهم راي!

***
--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی