بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

جمعه 19 دي 1382

همبستگي .... غمبستگي ..... بَمبستگي

همبستگي .... غمبستگي ..... بَمبستگي .....

تقديم به همه آنان که با زلزله بم دل شان لرزيد. به هر ايراني؛ بازاري و اداري؛
مسلمان و "کافر"، چپ و راست ، مذهبي و لائيک، سلطنت طلب و جمهوريخواه،
کارفرما و کارگر و بيکار و زنداني و آزاد و بازنشسته و پناهنده ... تقديم به مردم،
به ملت ايران. به همه آنان که از چارسوي ميهن و چهارگوشهَ جهان، اشکي يا آهي يا
وجهي يا قلمي يا قدمي ... و خلاصه دلي، همره اين قافله کردند.

و به ويژه به آنان که پشت به حکومت و رو به ملت، ويرانه هاي بم را صحنهَ
نمايش همبستگي و مردمسالاري ساختند و دور از خانه هاي گرمشان؛ در شب هاي
سرد منطقه خوابيدند و از روشني سحر تا تاريکي غروب اشک ريختند و عرق.

شواهد اين سروده را از خبر ها گرفته ام ... کاسه چيني از زير خروارها خاک سالم درآمد ....
آخوندي با اتومبيلي پر از جواهرات ... سارقان پتو و راديو و دارو ... و مردمي زنده به گور که از قبر
بيرون جسته و پا به فرار گذاشتند و پاسداران هنوز در تعقيب آنان هستند!

همبستگي .... غمبستگي ..... بم بستگي .....

پاشيد ز هم، شهري و همبستگي آمد
همبستگي از جانب غمبستگي آمد
در خاطر ما واژهَ بمبستگي آمد
همبسته و غمبسته و بمبسته شمائيد
از فاجعهَ زلزله دلخسته شمائيد

شيخ آمد و ناليد که شوهر ننه ام مرد
آنگاه دو پيکانٍ طلا، بار زد و برد
گفتند دروغست؛ به گلدسته قسم خورد!
افشاگر اين گنبد و گلدسته شمائيد
همبسته و غمبسته و بمبسته شمائيد

يک دسته ازين دولتيان فکر پتويند
يک دسته به دنبال لحاف پرٍ قويند
يک دسته پي راديو و ضبط و اطويند
در بين همه ؛ دستهَ وارسته شمائيد
همبسته و غمبسته و بمبسته شمائيد

چون نيست چنين رابطه ، مطلوب حکومت
آمد طرف چرخ شما چوب حکومت
گشتيد اگرچه همه مغضوب حکومت
برخاسته از غيرت و ننشسته شمائيد
همبسته و غمبسته و بمبسته شمائيد

دولت که کفن کرده تن مرده و جاندار
از زلزله بدتر بدهد زحمت و آزار
امٌيد همه مردم بدبخت و گرفتار
وان زنده که از گور برون جسته، شمائيد
همبسته و غمبسته و بمبسته شمائيد

شد مردم بم، بهره ور از ياري مردم
برخاسته مردم به هواداري مردم
برديد شما راه به سالاري مردم
اينست دمکراسي و سردسته شمائيد
همبسته و غمبسته و بمبسته شمائيد

در وصف شما شعر نوشتيم و ترانه
زيرا که شما چشم و چراغيد به خانه
چون کاسهَ خوش نقش که از سنگ زمانه
صدبار ترک خورده و نشکسته شمائيد
همبسته و غمبسته و بمبسته شمائيد

--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی