بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

چهارشنبه 24 دي 1382

ميوه چينان پهلوان پنبه هاي

ميوه چينان

پهلوان پنبه هاي پشمالو .....ميوه چينان باغ آلبالو
اعتصاب و تحصن اينها.....ميفريبد جماعت هالو
برسرخون خلق درجنگ اند
......................دستهَ ساس و لشکر زالو

........چه حقيقت چه خيمه شب بازي
........ما نخواهيم جز براندازي
***
اين سايت هفته اي يکبار تازه ميشود. جائي هم آگهي نميشود.
خودتان خبر شويد و ديگران را خبر کنيد. لينک آزاد.


--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی