بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

جمعه 26 دي 1382

مردم نيامدند و شما بور

مردم نيامدند و شما بور مانده ايد

کيوان حسيني (راديو فردا): پنج روز گذشت. شايد هيچ يک از نمايندگان مجلس پيش بيني
نمي کردند که بعد از سپري کردن چهار شب در ساختمان مجلس، هيچ شهروندي براي
حمايت از آنان به اين خيابان نيايد .......در روزهاي سرنوشت ساز و لحظاتي که از نگاه
ناظران لحظاتي تاريخي ارزيابي مي شود، با يک جاي خالي روبرو بوده است. جاي خالي
مردم چنان محسوس بود که به گفته فرامرز قره باغي، روزنامه نگار ساکن تهران، حتي
برخي از مردم خبرهاي مربوط به تحصن را نيز پيگيري نمي کردند.

مردم نيامدند و شما بور مانده ايد
اين دفعه را غلط نکنم، کور خوانده ايد

زيرا شما مطابق حکم حکومتی
آنروز خط رهبر منفور خوانده ايد

زيرا شما اصول اطاعت ز رهبري
در مکتب رياست جمهور خوانده ايد

زيرا شما مقابل قصابي محل
شعری به وصف دشنه و ساطور خوانده ايد

زيرا شما بدون اجازه ز صاحبش
خود را ميان خانهَ ملت چپانده ايد

زيرا شما به نام نمايندگان او
جان بر لبان ملت مسکين رسانده ايد

زيرا شما .... چه عرض کنم ، گاو خويش را
در مزرع فلاکت مردم چرانده ايد

حالا برای دورهَ ديگر اجازه نيست
راهی بجز رسيدن گاوان تازه نيست

***

--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی