بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

دوشنبه 29 دي 1382

نزديک بود رژيم آلمان را

نزديک بود رژيم آلمان را ساقط کنيم

اطلاعيه
برگزاري تحصن سياسي و کنفرانس مطبوعاتي
در دفاع از آزادي انتخابات در ايران
اعضاي اتحاد جمهوري خواهان ايران به همراه جمعي از فعالان سياسي و فرهنگي و نويسندگان و هنرمندان
و مدافعان حقوق بشر در شهر برلين، در دفاع از آزادي انتخابات در ايران يک تحصن سياسي همراه با
کنفرانس مطبوعاتي برگزار مي کنند.

زمان: دوشنبه 19 ژانويه 2004 ساعت 18- 11
مکان: مجلس نمايندگان برلين- تالار شماره 7
Niederkirchnerstr. Abgeordnetenhaus Berlin

هيئت برگزارکننده:
مجيد روشن‌زاده (روزنامه نگار) - جلال سرفراز (شاعر و روزنامه نگار) - علي شيرازي (پژوهشگر) - کاني علوي (نقاش) - کاظم کردواني (نويسنده).
از اتحاد جمهوري خواهان ايران: مهران براتي - حسن شمس - عذرا طبري - حسين علوي – فرهاد فرجاد - مليحه محمدي - شکوه محمود زاده - آذر منصور.

هادي سرا – البته اين تحصن اگر در سفارت جمهوري اسلامي برگذار ميشد، اندکي
قهرمانانه تر جلوه ميکرد. اما حالا کاريست شده. بنابر اين:

بله ، بنابر اين جا دارد هموطنان خارج از کشور به تأسي از هموطنان داخل از کشور
در حمايت ازين تحصن برون ازمرزي، هرچه زودتر خيابان هاي اطراف مجلس برلين-
بخصوص نيدرکرچنر اشتراسه - را با حضور قاطع خود پرکنند. بديهي است علاوه بر
هموطنان بيکار، آن دسته هموطنان شاغل اداري ميتوانند با نرفتن به اداره، همکاران
بومي خود را متوجه غيبت سرنوشت ساز خويش نموده يکبار ديگر به آلمان ها نشان
دهند که ملت ايران هيچوقت مشنگ نميشود.

نظر به اينکه در فاصله 11 صبح تا 6 بعدازظهر، وقت ناهار هم فراميرسد به متحصنين
اصلي و حاميان خياباني آنها توصيه ميکنيم از پيش، با تناول صبحانهَ مفصل، ترتيبي
بدهند که با خودداري از خوردن ناهار، به روزهَ سياسي ( اعتصاب غذاي سابق) نيز
بپردازند که چيزي از متحصنين داخلي کم نداشته باشند. اگر هم آلمان ها پرسيدند
انگيزهَ تحصن تهران چيست؟ يکنفرشان که آلماني بهتر بلد است جواب بدهد:
" در اعتراض به جنايات دولتي و کشتن سعيدي سيرجاني و قتل هاي زنجيره اي و
تجليل رئيس جمهور از خلخالي و لاجوردي و ذبح اسلامي مطبوعات و ........."

قول ميدهم آلمانيه تا همينجاش که بشنود ، ايشله بديش گويان به متحصنين بپيوندد
و احتمالاً بعد از ساعت 6 هم محل را ترک نکند.

اگر اين برنامه با موفقيت پيش برود و تحصن به روزهاي بعد بکشد، بي شک دولت
آلمان که برنامه هاي ديگري براي تالار شماره 7 در روزهاي بعد دارد، براي بيرون
راندن متحصنين به قوهَ قهريه متوسل خواهد شد. در اين صورت چه بسا مقاومت
متحصنين، وضع را بدتر کند، کار بالا بگيرد ، مملکت به آشوب کشيده شود و قضيه
به سقوط دولت آلمان منجر شود.

بديهي است سقوط احتمالي دولت آلمان هيچگونه مسئوليت وجداني يا سياسي
متوجه متحصنين ايراني مجلس برلين نميکند و هيچ وظيفه اي براي تشکيل دولت
جديد به عهدهَ آنان نخواهد بود. تنها در صورتي که همراه با سقوط دولت ، رژيم
آلمان نيز ساقط شود، در آن صورت هيأت سيزده نفرهَ ايراني موظف به برگذاري
رفراندوم و تشکيل حکومت مورد قبول آلمان ها شناخته ميشود.

پايان نامه
در آخرين لحظات متوجه شديم که زمان برگذاري تحصن رو به اتمام است. في-
الواقع طرحي ضربتي و غافلگيرانه بوده که پيش از اينکه جناح اقتدارگراي حکومت
آلمان خبر شود، اينها يکروزه با يک تحصن فورس ماژوري قال قضيه را کنده اند و
احتمالاً کار به اعتصاب غذا هم نکشيده!
شايسته است هموطناني که از شهرهاي مختلف آلمان خود را به برلين رسانده
و هموطناني که از ساير نقاط اروپا خود را به شهرهاي مختلف آلمان رسانده و از
آنجا عازم برلين شده و خيابان هاي اطراف مجلس را پر کرده بودند، اکنون طي
تظاهرات آرام و مسالمت آميز که بهانه به دست دشمن ندهد، با خالي کردن اين
خيابانها - بخصوص نيدرکرچنر اشتراسه – بار ديگر بلوغ سياسي خود را به نمايش
بگذارند.

(حوادث احتمالي بعدي با تلفن موبايل از محل حادثه گزارش ميشود. هرگونه
وقفه يا سکوت در گزارش تلفني، نشانهَ حمله پليس فاشيست آلمان به تظاهرکنندگان
يا تمام شدن باطري موبايل ميباشد.)

--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی