بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

چهارشنبه 1 بهمن 1382

دوستان! اخيراً چند ايميل از

دوستان!

اخيراً چند ايميل از جانب من!! براِي ددِگران (از جمله سايت ديدگاه و سايت بلوچ) فرستاده شده که ضمِمه (اتچمنت) هم داشته ولي خوشبختانه نتوانسته لطمه اي بزند.
به هر حال من براي کسي ايميل نفرستاده ام و نميفرستم، مگر با قرار قبلي و نشاني (کد) هاي لازم.
ضمناً ايميل هاي ضميمه دار ناشناس را باز نميکنم مگر با قرار تلفني از پيش.
شماره تلفن: 2صفر44 (کد انگليس) 20(کد لندن ) 8 - نهصد و شصت و پنج 3002
با پوزش از همه بابت شامورتي بازي ها
3002-965-8-20-044
--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی