بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

چهارشنبه 1 بهمن 1382

راستي بعد از عبدالقادر بلوچ

راستي

بعد از عبدالقادر بلوچ که سايتش را هفته پيش خبر داديم، يکي ديگر از طنزنويسان همکار اصغرآقا هم
سايتي از طنز و هزل و شعر راه انداخته. حميدرضا رحِيمي را در هزل داتکام دريابيد که کهنه کاري تازه نفس آمده.
http://www.hazl.com
--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی