بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

پنجشنبه 16 بهمن 1382

خبر خنده دار از بم

خبر خنده دار از بم

در باره بم هرچه تا به حال خوانده ايد خبر غم انگيز بوده است. خبر خنده دار تا به حال از بم نخوانده ايد.

براي اولين بار يک خبر خنده دار از بم نقل از اينترنت رژيم:

<< تهران‎ ـ در شهر زلزله‎‎ زده بم‎ از انتخابات‎ خبري‎ نيست‎.
نه‎ از هياتهاي‎‎ نظارت‎‎ در اين‎ شهر خبري است و نـه‎‎ از هيـاتهـاي‎ اجـرايـي‎, نـه از رد صلاحيتها صحبتي‎‎ است‎‎ و نه‎ از ليست احتمالـي نامزدها.
مردم‎ در اينجا فراموش‎ كـرده‎‎ انـد كـه اول‎ اسفند روز انتخاب‎ نمايندگان‎ مجلـس‎ شـوراي‎ اسلامي‎ است‎ و بـايـد پـاي‎‎‎ صنـدوق‎ هـاي راي بروند.

اينجا فعلا از انتخابات‎‎ خبري‎‎ نيست. شهري كه‎ همه‎‎ سامانه هاي‎‎‎ اداري و اقتصادي آن‎ درهـم‎ ريخته‎‎‎ يا نابود شده , شهري‎‎ كه براي پيدا كردن‎ يك‎ آدرس‎ بايد مدتها در خيـابـانهـاي‎ تخريب‎ شده‎ بگردي‎ تا يك‎ بومي‎‎ را پيدا كنـي يا از داخل‎ چادرهاي‎ بـرپـا شـده‎ در كنـار خيابان‎‎ ها و در كنار خانه‎ هـاي‎ ويـران او را بخواني‎ تا آدرس‎ را نشانت‎ دهد.
وزارت‎‎‎ كشور اعلام‎ كرده‎‎ است كه انـتخـابـات شهرستان‎ بم‎ شش‎ ماه‎ ديگر برگزار مي‎ شود.>>
عرض نکردم

بيت
با مدعي بگوئيد ما مملکت نداريم

بم شد تمام ايران ؛ جز بملکت نداريم

--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی