بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

پنجشنبه 16 بهمن 1382

پدر بمب اتمي پاکستان ،

پدر بمب اتمي پاکستان ، درآمد!
عبدالقادرخان دانشمند غني کردن اورانيوم است. گيرم تصميم گرفته همراه با اورانيوم
خودش را هم غني کند.
--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی