بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

چهارشنبه 20 اسفند 1382

گربه يا گريه!! سروده را

گربه يا گريه!!
سروده <گربه هه> را چند خواننده خوانده اند. يکي شان که با فرهنگ
نوحه سرائي و روضه خواني آميخته به فيلم هندي! اشک و آه نيز قاطيش کرده!!
دلم براي گربه ام سوخت. گرفتم نازش کردم، يک چيزهايش را تازه کردم، و حالا
همچنان چون "سرودي شاد" به بچه هاي ايران عيدي ميدهمش.

گربه هه

بچه ها اين نقشه جغرافياست
بچه ها اين قسمت اسمش آسياست
شکل يک گربه در اينجا آشناست
چشم اين گربه به دنبال شماست
بچه ها اين گربه هه ايران ماست

بچه ها اين گربه خيلي عزيز
دمب نرمي دارد و پنجول تيز
ميکند با دوستانش جست و خيز
ميشود با دشمنان گرم ستيز
طفلکي دائم گرفتار بلاست

بچه ها از هر گروه و هر نژاد
در کنار همدگر خندان و شاد
فارغ از هر زنده باد و مرده باد
داشت بايد اتفاق و اتحاد
مام ميهن عاشق صلح و صفاست

بچه ها خوب است يک روزي سفر
جانب هر سوي مرز پرگهر
شهر و ده، دشت و دمن، کوه و کمر
از خليج فارس تا بحر خزر
بهر ما هر گوشه اش مردمسراست

بچه ها اين خانه اجدادي است
گشته ويران تشنه آبادي است
خسته از شلاق استبدادي است
مرهم دردش کمي آزادي است
بچه ها اين کار فرداي شماست

هادي خرسندي (اصلاحات 1382)


--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی