بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

چهارشنبه 5 فروردين 1383

خرسندآپ کمدي در آلمان بوخوم

خرسندآپ کمدي در آلمان

بوخوم
جمعه 26 مارس
برگذارکننده "کتاب آيدا"
تلفن اطلاعات و رزرو 4 480 970 – 0234 / 049

کلن
شنبه 27 و يکشنبه 28 مارس
برگذارکننده "کانون فرهنگي چهره"
شنبه 27 مارس ساعت 8 و يکشنبه 28 مارس ساعت 6
در کانون فرهنگي چهره
تلفن اطلاعات و رزرو:773 74 46/0172 و 0558 287/ 0221
--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی