بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

چهارشنبه 6 خرداد 1383

قاضي شرع نبي گاز گرفت

قاضي شرع نبي گاز گرفت
با دو نيش عقبي گاز گرفت

ناگهان در جلسه دعوا شد
قاضي شرع دراکولا شد

گفت قاضي که منم روحاني
اي سحرخيز خودت ميداني

گفت البته که اسلام عزيز
کرده دندان مرا محکم و تيز

تشنه خون توام الانه
گاز گيرم تن تو جانانه

بعد با تشنه لبي گاز گرفت
قاضي شرع نبي گاز گرفت

گفت من دشمن مطبوعاتم
صرف سانسور شده اوقاتم

قيچي و تيغ نهادم از دست
زان دوتا تيزترم دندان هست

بعد او را عصبي گاز گرفت
قاضي شرع نبي گاز گرفت

گفت قندان بزنم بر فرقت
تا که شيرين بپرانم برقت

آيت شخص خداوندم من
توي قندان خدا قندم من

صاحب قدرت بسيار منم
شيخم و قادر هر کار منم

جان نخواهي ببري زين جلسه
تلفن کن که بيايد ورثه

گرچه يکخرده دهن لق باشم
همه جا در طلب حق باشم

بعد با حق طلبي گاز گرفت
قاضي شرع نبي گاز گرفت


ادامه اخبار

در پي گازگرفتگي آيت الله محسني اژه اي، رئيس دادگاه ويژه روحانيت،
و گاز گرفته شدگي آقاي عيسي سحرخيز، نماينده مديران مطبوعات،
پرزيدنت خاتمي اعلام کرد که حجت الاسلام اژه اي را مأمور پيگيري
گفتگوي تمدن ها خواهد کرد.

عيسي سحرخيز که محل گاز گرفتگي را در مقابل دوربين هاي خبري
گرفت، از مسئولان آموزش و پرورش خواست در کتاب هاي درسي،
عبارت < سحرخيز باش تا کامروا باشي> را تا صدور حکم نهائي حذف کنند.

از آنجا که آقاي اژه اي قبل از گازگيري، دوبار نيز قندان به آقاي سحرخيز پرتاب کرده و سال گذشته نيز همين کار را کرده بوده، به دستور رهبر معظم، در
سالن جلسات هيأت نظارت بر مطبوعات، قندان هاي روميزي جمع آوري شده و
ازين پس قندان ديواري در سالن نصب خواهد شد.
به پيشنهاد آيت الله منتظري، قندان هاي ديواري را بالاتر ميکوبند که
دست کسی به آن نرسد.

آخوند مارمولک اعلام کرد نسبت به عمل آخوند اژه اي، ادعاي خسارت کرده
و ازين پس از پوشيدن لباس روحانيت بدون قلاده خودداري خواهد کرد.

رئيس انستيتو پاستور اعلام کرد واکسن هاري مخصوص روحانيت به
اندازه کافي در اختيار ندارد.

نظر به اينکه آقاي نعمت احمدي وکيل عيسي سحرخيز به خبرنگاران
گفته است < بخشي از پائين تنه موکل من خراش عميقي برداشته
ناظران سياسي و سکسي احتمال ميدهند کار اين گازگرفتگي به جاهاي
نه چندان باريک کشيده باشد.

نزديکان به آيت الله اژه اي ميگويند وي احتمالاً خود را براي مسند
ولايت فقيه درآينده آماده ميکند. وي قول داده است سال ديگر لگد بيندازد.

از آنجا که پزشکي قانوني دوهفته براي آقاي سحرخيز طول درمان نوشته ،
احتمال ميرود آيت الله اژه اي حوصله اش سربرود و در خلال همين
دوهفته، با مراجعه به بيمارستان، دوباره طرف را گاز بگيرد و برگردد.

نظر به اينکه آيت الله اژه اي رياست دادگاه ويژه روحانيت را دارد،
احتمال دارد آقاي سحرخيز، به اتهام مقاومت بدنش در مقابل دندان هاي
روحانيت مبارز، مفسد في الارض شناخته شده، مواد مخدر هم در خانه اش پيدا کنند.

اگر مطابق قانون شرع، قرار بر قصاص باشد، آقاي سحرخيز بايد قبل از گاز گرفتن
آقاي اژه اي، دو قندان به طرفش پرتاب کند. چنانچه قندان ها به هدف اصابت نکرد،آقاي سحرخيز سوخته است و به عنوان بازنده، نوبت گاز گرفتن را از دست ميدهد.
در اينصورت آقاي اژه تي يکبار ديگر ميتواند قندان به او بزند.

--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی