بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

يكشنبه 17 خرداد 1383

به پيشواز مرگ پاپ شنيدم

به پيشواز مرگ پاپ

شنيدم که چون پاپ اعظم بميرد
نه يک مرتبه، بلکه کم کم بميرد

فرو ميرود کله اش توي سينه
چو قوئي که با گردن خم بميرد

سفيدست چون قوي زيبا به ظاهر
به باطن کلاغ مسلم بميرد

کجا زندگي کرده مانند آدم
که حالا طرف مثل آدم بميرد

نميميرد از حرص دنيا مگر که
به دستور عيسي بن مريم بميرد

دهد جان قسطي به جان آفرينش
سر فرصت، آهسته ، نم نم بميرد

فريبنده زاد اين فريب مقدس
کنون چون فريب مسلم بميرد

دکاندار دنيا و عقباست، شايد
اگر مرد، در هر دو عالم بميرد

گر از کف دهد يک دلار از درآمد
بود احتمالش که از غم بميرد

ور از کف دهد يک مريد خرش را
ز غصه همانجا، هماندم بميرد

کسي که دعا کرده بوش و بلر را
جوان هم که باشد، جهنم! بميرد

--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی