بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

يكشنبه 24 خرداد 1383

چگونه حزب درست کنيم؟ عده

چگونه حزب درست کنيم؟

عده اي خوانندگان طرز تهيه حزب را پرسيده اند.
حزب دوجور است. يکي حزب خودفروش يکي حزب ميهني.
براي تهيه حزب خودفروش از «حزب کمونيست کارگري»
راهنمائي بخواهيد يا مستقيمن با موساد تماس بگيريد.
براي درست کردن حزب ميهني، بايد بلد باشيد اطلاعيه و اعلاميه بنويسيد.
اطلاعيه شما بايد حتي الامکان وطنپرستانه و خدادوستانه و فروهرستايانه
باشد. يک ذکر خيري هم از اهورا مزدا بکنيد.

با اين اطلاعيه بايد بتوانيد چنان مشت محکم بر دهان اجنبي
بکوبيد که صداي سگ کند.
براي راهنمائي بيشتر شما، اعلاميه جديد حزب ملت ايران را از
سايت گويا عينن در اينجا ميآوريم.
هروقت احساس کرديد که ميتوانيد اينجوري اطلاعيه بنويسيد
و بخوانيد، بلافاصله شروع کنيد به حزب درست کردن.
براي درست خواندن اين اعلاميه، يک بلندگوي دستي که تازه باطريش
عوض شده باشد، بگيريد جلوي دهانتان و تويش داد بزنيد. يک چيزهائي
هم ما توي پرانتز اضافه کرده ايم که معاون شما هم بيکار نباشد
و کنار دست شما بايستد پرانتز ها را با صداي آرامتر بخواند.
حاضريد؟ شروع: يک، دو، سه:

اطلاعيه حزب ملت ايران
گستاخي بي شرمانه به دستور ارباب عليه تماميت ارضي ايران،
حزب ملت ايران
پاينده ايران
اي آفريدگار پاک
تو را پرستش مي کنم و از تو ياري مي جويم
هم ميهنان، جوانان دلير! (يکنفر را مأمور کنيد بگويد بعله)
يک بار ديگر وزيرک هاي دست نشانده ي کشورهاي استعمار ساخته ي عرب،
بي چشم و رو که نفت و پول از ما مي گيرند و خوش رقصي در صحنه
بيگانگان مي کنند، انسان را به ياد هرزه گان هرجايي مي اندازد.
( دو بار هم قبلن ما را به ياد هرزگان هرجائي انداخته بودند.
تا اينجا ميشود 3 بار.)
" تفو بر تو اي چرخ گردون تفو"

هم ميهنان! در نشست اخير جده وزيرک هاي مزدور اغلب کشورهاي عرب
اين پرورش دهندگان تروريسم جهاني، به ايران عنوان مجعول و ساختگي
ارباب فرموده ي اشغالگر داده اند و به خاک ميهن مان تعرض و به
تماميت ارضي مان چشم دوخته اند وبا ژاژخائي ( ژاژخايي فارسي ناب
است، عرب اصلن ژ ندارد. جايش بگذاريد «زر زيادي») مدعي اند که
اگر برکرسي قدرت نشستگان ايران در حل مساله ي حاکميت جزيره هاي
هميشه ايراني درخليج هميشه فارس با آنها همکاري نکنند، موضوع را به
دادگاه بين المللي لاهه ارجاع مي دهند، چه تهديدي!؟

ملت بزرگ ايران خاطره ي اين دادگاه را به رهبري مصدق بزرگ از ياد
نبرده که چگونه پوزه امپرياليسم زمان را در آن به خاک ماليد، چه
رسد به مزدوران دست سومشان. ( لو نده وگرنه نميآيند. مجبور ميشويم
خاک از لاهه برداريم ببريم بماليم به پوزه شان برگرديم)

جوانان برومند، زنان و مردان دلير! شوراي به اصطلاح همکاري خليج
فارس که بهتر است صحنه گردانان ديپلماسي جمهوري اسلامي بالاخره به
اين باور برسند که شوراي همکاري ضد ايراني است، ( جمله به اين
با عظمتي – هرگز نديده ملتي) به شيوه اي تکراري که هرگاه قافيه
بر آنها تنگ آيد، ساز ضد ايراني کوک مي کنند و چه کسالت آور،
ناساز و بي شرمانه، با بي توجهي به موازين ديپلماتيک. تره ها
تشان موجي از خشم و نفرت عليه اين دشمنان قسم خورده ي ديرينه
ملت ايران، با اندوه بسيار هر چه هشدار داده مي شود باز هم
ديپلماسي ننگين ما و مديريت آن اين متجاوزان را برادران خود
مي خوانند! ( در حاليکه آنها خود را شوهر خواهر ما ميدانند)

چه وقت از تاريخ درس خواهند گرفت و تا کي بايد جاي دوست و
دشمن را عوضي بگيرند؟ (تا وقتي که يک ميمون در اختيار نداشته
باشند.) چگونه و با چه زباني بگوييم: درجويبار حقيري که به
مردابي مي ريزد هيچ صيادي مرواريدي صيد نکرده است. (با همين
زبان که گفتيد خوب است. عوضش نکنيد.) به خود آيند که کشورمان،
ميهن مان، جوانان مان، فرهنگ مان، هست و نيست مان در سايه
بي درايتي، عدم بهره گيري از انديشه هاي ملي و خرد جمعي، نداشتن
مديريت انديشمند و سالم در معرض نا بودي است. ( اقلن اعلاميه هاتان
را بدهيد ما بنويسيم)

کدام ايراني بايد تحمل کند و دم برنياورد که باديه نشيناني که
پنجاه سال نيست که سابقه ي شهرنشيني برايشان نوشته اند، ( تازه
هنوز پاکنويسش هم نکرده اند.) امروز مدعي سرزمين اهورايي مان شده اند،
( حالا فردا اهورا نيايد مدعي شود.) جز در اثر ندانم کاري و ديپلماسي
انفعالي و واکنشي وزارت خارجه جمهوري اسلامي، دليلي ديگر مي توان بر
گستاخي اين بيابانگردان يافت؟ تا چند بايد به دريوزگي اين مزدوران
دل بست و از کيسه ي ملت به آنان خوراند؟ درود بر داريوش فروهر و
همرزمانش در حزب ملت ايران که به هنگام جداسازي بحرين از مام ميهن
بانگ اعتراض بر آوردند و دستگاه استبداد وابسته به زندان محکوم شان کرد.
( چون ميدانستند بحرين اگر جدا شود 3 تا گل به علي دائي ميزند.)

هم ميهنان! انتشار چنين بيانيه اي عليه ايران بيش از هر چيز حسن
همجواري چنين کشورهايي با ايران را به زير سوال مي برد. (بايد اسباب کشي
کنيم بريم اونورتر) به ويژه اميرک هاي کناره خليج فارس بدانند! (بدانندک)
چه بخواهند (بخواهندک) و چه نخواهند (نخواهندک)، هر کسي بر اين سرزمين حکومت
کند، ملت ايران بزرگترين قدرت منطقه بوده، هست و خواهد بود و پاسخ تحريکات ارضي عليه خود را يکپارچه و منسجم خواهد داد.

ما پافشارانه مي خواهيم (ميخواهيم پاي خود را فشار دهيم) : اعلام شود
دستگاه عريض و طويل ديپلماسي جمهوري اسلامي در اين رابطه چه پاسخي و چه
اقدام شايسته اي به عمل آورده است؟


ملت ايران ضمن ارج نهادن به حقوق ملتها (خصوصن آن عرب هاي بيابانگرد
باديه نشين) و پاسداشت قوانين بين المللي، با مشت هاي گره کرده بر دهان
متعفن شيوخ دست نشانده، متجاوز و ياوه سرا خواهند کوفت، (پس ديگر
بيخودي دندان هاي خود را مسواک نزنند.) شيوخي که نبايد فراموش کنند
سرزمين شان در سايه خروج سرمايه از کشور ما آباد شده است. (بريم بزنيمشون)

ملت ايران به ياري جوانان ميهن پرستش هر چشم دوخته شده به خاک سرزمين
خود را کور خواهد کرد. ( ملت ايران صمدآقا را ميفرستد تا انگشت خويش
را در چشم و چار شيوخک هاي منطقه بزند.) چه عده اي عرب زده را خوش آيد،
چه خوش نيايد. حماسه پرشکوه دفاع ميهني در مقابل بعثيان متجاوز را فراموش نکنند. (کليد بهشت که ناياب بود، مدل جديدش رسيد.)

حزب ملت ايران با صداي رسا اعلام مي دارد (بلندگو را ببريد جلوتر): حق
حاکميت ايران بر تمام سرزمين ها يمان به ويژه جزيره هاي هميشه ايراني، آن
چنان بديهي است که نيازي به ارائه ي مدرک و استدلال نيست و کوردلاني که سعي دارند با استدلال هاي ساختگي و بهانه جويي هاي دستوري حق ملت قهرمان ما
را زير سوال ببرند، بدانند

باد مي کارند که توفانش آنها را خواهد برد. (پس ديگر ما چرا زور بزنيم؟ بگذاريم بادشان را بکارند.)
پيروز باد ملت

برقرار باد همبستگي همگاني براي استقرار مردم سالاري
پرتوان باد بازوان مدافعان راستين ايران زمين


دبيرخانه حزب ملت ايران
تهران؛ 23 خرداد ماه 1383 خورشيدي

خوب. خسته نباشيد.
ببخشيد. ولي خوب نخوانديد. برگرديد
دوباره بخوانيد. رگ گردنتان بايد نيم سانت بزند بيرون.
بلندگو نداشتيد؟ عيبي ندارد. صداتان را کلفت کنيد . معاونتان بد نبود. راستي «تفو بر تو ....» را که خوانديد، يک تف راستکي هم بيندازيد.
بعدش لطفن با دستمال کاغذي تف را از روي کيبورد پاک کنيد. دفعه
بعد زير ميز تف کنيد.
موفق باشيد.


--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی