بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

دوشنبه 25 خرداد 1383

امام زمان و زهرا کاظمي

امام زمان و زهرا کاظمي

قاضي مرتضوي اعلام کرد:
در جريان بازجوئي از زهرا کاظمي ، حضرت وليعصر، امام زمان حاضر شد و شخصن جسم سختي توي سر زهرا کاظمي کوبيد.
در پاسخ اين سوال که اين جسم سخت اکنون کجاست؟ قاضي مرتضوي گفت چون جسم سنگيني بود و عروج کردن با آن سخت بود حضرت صاحبزمان آن را داد دست آيت الله مشکيني که امانتن ببرد منزل.
وي افزود آيت الله مشکيني دو روز است به علت عود کردن بادفتق اش در منزل بستري است و چون آن را مرحمتي امام زمان ميداند از معالجه خودداري ميکند.
***

دستگيري ناشر اعلاميه جهاني حقوق بشر

قطعه دو بيتي

ناشر منشور حقوق بشر

متهم قابل تعقيب شد

چون سر سي ماده و تبصره
مرتکب نشر اکاذيب شد

***

شب طنز و ترانه در لندن

هادي خرسندي، جمشيد رضائي
و گروه نوازندگان سنتي
يکشنبه 27 ژوئن
اطلاعات: 9835 202 0208

تا تمام نشده، بشتابيد تا تمام شود!
***

--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی