بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

شنبه 6 تير 1383

دوباره ميسازمت اتم ... معاون

دوباره ميسازمت اتم ...

معاون وزير خارجه ايالات متحده در امور اتمي جان بولتون فاش ساخت که حکومت ايران در نامه اي اطلاع داده که قصد دارد مونتاژ دستگاه هاي سانتريفوژ را به هدف غني سازي اورانيوم، به صورت گسترده اي از سر بگيرد.

دوباره ميسازمت اتم، اگرچه با پشم ريش خويش

برم دل از البرادعي، به زور ناز و قميش خويش
اگر که بمبم شود درست، به سنت اش مفتخر کنم
سرش ببرم ز ختنه گاه، چو بچه قوم و خويش خويش

به قيمت فقر ملتي، غني نمايم اورانيوم

که صاحب بمب خود شوند، تمام طلاب شهر قم

دوباره ميسازمت اتم، اگرچه با زور شرع خويش
دهم به دنيا هزينه اش، ز اصل ملت ز فرع خويش

به جست و جوي اتم روم که دانشم را کند زياد
براي اينکه رسيده ام، ز بول و غايط به اجتهاد
ز آب گنداب مسجدي، خزينه ام را نموده پر
فرو کنم بمب هسته اي، سه بار توي آب کر

دوباره ميسازمت اتم اگرچه با پشم و ريش خويش

برم دل از البرادعي، به زور ناز و قميش خويش

--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی