بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

شنبه 27 تير 1383

مارمولک 11/9!    در ايران،

مارمولک 11/9!
  
در ايران، فيلم مارمولک؛ در دنيا فيلم فارنهايت /11/9
 
فيلم فارنهايت عليه آقاي جرج بوش است، بهترين مصرف آن تا انتخابات آمريکاست
و بيشترين اثرش، باختن آقاي بوش و بردن آقاي جان کري است. (جان کري، خاتمي آمريکائي هاست، اما چون بداخم است، يک معاون خوش خنده - سناتور ادوارد - انتخاب کرده که به جايش لبخند بزند.)!
فارنهايت، حزب جمهوريخواه را در مقابل حزب دمکرات بي اعتبار ميکند و البته حسابي آبروي آقاي بوش را ميبرد! (اگر چيزي برايش مانده باشد.) اما آقاي مايکل مور، آمريکائي چپ و معترض و صريح اللهجه، حواسش هست که منافع ملي را گز نکرده پاره نکند.!(عين مارمولک!)
 
فيلم مارمولک، دلخوشکنکي است براي ملت مبارزي که در کوچه و خيابان به آخوند بگويد «مارمولک»!!
 
در شماره تازه ماهنامه اصغرآقا، يکي از نويسندگان اين نشريه « عسگرآ» که لهجه آذري دارد؛ مينويسد:
« بريتيش پيتروليوم هم اونهفته تأييد کردي که ايران بهد از عربيستان، بيشتر ار همه دونيا نفت داري. از عيراخ هم جيلو زدي. 132 ميليارد بوشکه نفتين وار. حالا مردوم دليش خوشي توي خيابان به آخوند ميگي مارمولچ!»
 
عسگرآ، که بيشتر علاقه دارد بداند درآمد نفت به کجا ميرود؛ بعد از چند پاراگراف ميگويد:
 
« تازه اون آخوند که شوما در کوچه خيابان به اون ميگي مارمولچ؛ اونم يک بدبختي هستي مثل خوديش. اين چه آخوندي هستي که ماشين نداري؛ ضيد گوله نداري، باديگار نداري .....»
 
اما بهرحال عسگرآقاي ما کي باشد که  بازار فارنهايت و مارمولک را بهم بزند.
ميگويد:
« شوما خوديش رفتي به مارمولچ رأي دادي، گوفتي اين مارمولچ فرق داري، چونکي لبخند ميزني. تازه سيش هفت سال گوذشتي فهميدي اين مارمولچ با خرچسونه هم رفت و آمد داري ...»
  عسگرآ که  اول بار است که تفسير سينمائي مينويسد، ميگويد: « اين وسط ميلت خوديش فيلم شودي نه مارمولچ». شوما به روباه بگو مارمولچ، به لاشخور بگو مارمولچ، به کفتار بگو مارمولچ؛ بهيش برميخوري؟ چيف ميکوني ...
 
عسگرآي ما عقيده دارد پرونده قتل زهرا کاظمي، پرونده قتل هاي زنجيره اي، و پرونده بسيار قتل هاي بي پرونده ! بايد زير بغل ملت باشد؛ نه ويدئو وسي.دي و دي وي دي مارمولک!
به او ميگوئيم : عسگرآ ، مردم تفريح هم لازم دارند. ميگويد: گبوله، فقط يچوقت فچ نکوني که داري موبارزه ميکوني!  
 
سازندگان هوشمند و هنرمند مارمولک و فارنهايت؛ شايد رونق بازار باعث شود  افسوس نخورند که فيلمشان ابعادي خارج از سينما پيدا کرده ؛ با ژورناليسم پهلو ميزند و به جاي  تحسين اهل فن؛ استقبال بيدريغ  عامه خوشباور وخرافاتي را به دست آورده که وقتي از سالن تاريک سينما به خيابان ميآيند، خيال ميکنند يا دنيا عوض شده يا رژيم ايران!

ظاهراً در 18 تيرماه گذشته هم دانشجويان مبارز، همه پاي ويديو و کامپيوتر مشغول تماشاي مارمولک بودند!!


--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی