بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

دوشنبه 30 شهريور 1383

ایران - هخا ، هخا

ایران - هخا ، هخا - ایران

از این رادیو تلویزیون های ماهواره جاتی من ندارم. روی اینترنت هم گاهی اگر رادیو فرانسه را چند دقیقه گوش بدهم یا اخبار کتبی رادیو فردا را رج بزنم. بنابراین آنچه راجع به آقای «هخا اهورا» شنیده ام از این و آن بوده که یک آقائی میخواهد ملت تبعیدی را آخر برج با طیاره ببرد ایران و یک عده در خارج چمدان بسته اند و یک عده در داخل آب و جارو کرده اند و منتظر ...!

این چند بیت که اینجا میآید، نتیجه گفتگوی من با دوست صاحبنظری است که همه کانال های ایرانی را - ریموت کنترل در دست - دور میزند و بر میزند - (دارد رساله تحقیقی مینویسد) - و من هم گاهی در خانه او قدری ضیا میبینم و مقداری هاله و اندکی ـ«ایران - رجوی - رجوی - ایران!!»،...... اما هیچوقت نشده که این آقای خالقی یزدی، ملقب به «هخا اهورا» به پستم بخورد.

پرسش و پاسخ

پرسیدم: این هخای اهورا چه صیغه ایست؟
چندیست نقل او سبب گیجی من است

یک عده در درون و برون، چند مدت است
چشم امیدشان به چنین شخص روشن است

گویند آمده ست پی بردن رژیم!
گرد است و پهلوان و یل است و تهمتن است

این مرد کیست؟ بهر رضای خدا بگو
در مایه نجات وطن، یا بلوفزن است؟

گفت: این جناب، کارشناس است و کار او
انفورماتیک و بررسی کوی و برزن است

اکنون ز سوی مرکز آمار دولتی
مأمور سرشماری خل های میهن است!
--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی