بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

شنبه 11 مهر 1383

هخورا نيامد دريغا دريغا هخورا

هخورا نيامد

دريغا دريغا هخورا نيامد
به ايران هخاي اهورا نيامد

همه آب و جارو نموديم منزل
ولي حضرت خضر اينجا نيامد

اميدي نمانده نه زينسو، نه زانسو
اميدآوري اينطرفها نيامد

از اينسو نيامد امام زماني
از آن سوي شاه و هويدا نيامد

بني صدر و مسعود و دکتر اميني
که سهل است، حتا رضاشا نيامد

به ما وعده آمدن داد اهورا
پدرسگ سر وعده اما نيامد

به قرآن قسم خورد ميآيد اما
اهوراي ما با اوستا نيامد

پس از بيست و شش سال چشم انتظاري
کسي بهر آزادي ما نيامد

نه تنها نيامد سياستمداري
يکي هم ز صاحب هنرها نيامد

نه ليلا فروهر رسيد و نه شهره
مهستي نيامد، حميرا نيامد

منوچهر، ستار، ويگن، قميشي
ابي خوش آهنگ و آوا نيامد

مرادبرقي از ياد برده ست ما را
صمد نيز همراه ليلا نيامد

اگر دستپخت سيا بود اهورا
همان به که آن جمعه زد جا، نيامد

برو هموطن خل نباش اينقدرها
مخور غصه کان بي سر و پا نيامد

به اميد ديگر کسان تا نشستي
بمان تا قيامت که آقا نيامد

به يادآور از بيست و شش سال پيش ات
برو شکر حق کن که حالا نيامد

به جاي هخا و اهوراي يزدي
که گوئي فسوسا دريغا نيامد؛

شعور خودت را بگو تا بيايد!
که يک ربع قرن است بالا نيامد.

برو غرق فکر و تقلاي خود شو
هخاي خودت باش، اهوراي خود شو

***

--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی