بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

جمعه 6 آذر 1383

زن پارلمانی و زنان


زن پارلمانی و زنان خیابانی
این سروده را این هفته به کیهان لندن دادم. اینجا یک بیت اضافه اش کردم.

بانوی نماینده مردم تبریز! (و نیز یکی از مردم خامنه!) در مجلس اسلامی فرمایش فرموده که:« اگر 10 زن خیابانی اعدام شوند، دیگر زن خیابانی نخواهیم داشت.»!
حیف که با مجازات اعدام مخالفم وگرنه من هم حکم میدادم اگر این خانم وکیل را اعدام کنند، دیگر هر بیمایه تازه به دوران رسیده چاپلوس بدطینتی جرأت نمیکند به این راحتی حکم اعدام سیه روزترین قشر هموطنان مرا صادر کند.

گفت آن خانم نماینده
در خصوص زن خیابانی

که ز اعدام ده تن از آنان
حل مشکل شود به آسانی

آه مشروطه جان! چه باید کرد
با نماینده ای چنین جانی

گو ز ما بر چنین نماینده
این چه رأی ایست غیر انسانی؟

جز جنایت چه دیده این ملت
از مسلمان و از مسلمانی؟

به زنان اسیر بدبختی
مهربانی رواست. میدانی؟

اولاً هرزه نیستند اینها
خلق درمانده اند ..... در ثانی:

هزره گان را اگر همه بکشند
از همه هرزه تر، تو، میمانی!

--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی