بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

جمعه 20 آذر 1383

رفتم بخوابم. 2 صبحه. شب

رفتم بخوابم. 2 صبحه. شب اوله از بيمارستان آمدم!به علي جان سنخوزآبادي که گفت در مورد جعل نام خليج فارس موضعت را اعلام نکردي:علي جان اولن در سروده «اين گربه هه ايران ماست» آمده که:« از خليج فارس تا بحرخزر - بهر ما هرگوشه يک مردمسراست .....»(البته داريوش که آن را خوانده - فيلم هنديش کرده! - اين بيت و اصلاحات بعدي را ندارد که چه بهتر.پشيمانم مثل سگ که اجازه دادم سروده اي چنان صادقانه از دهان چنين خواننده برجسته و مبارزو آخوندستيز چشم و دل سيري درآيد. کاش داده بودم يک کلاش آدمفروش و معتادفروش خوانده بودش!!) از همه اينها گذشته، اين دوبيتي من داغ داغ اين وقت شب تقديم به تو و همه بيداران ، يادگاري. باشد که با آن خط خوش ات بنويسي و ايميل کني بذارمش همينجا. قربانت..:! چون قبا را ميکني بر تن، تريجش هم تراستمزرعه را چون شدي مالک، هويجش هم تراستبيخود از نام عرب، غرب جلب، وحشت نکنمملکت را چون بدست آري ، خليجش هم تراست(علي جان. ايران را مثل يک قبا تنت کن، تريج يا لبه قبا دقيقن همان خليج فارس است)
--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی