بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

دوشنبه 7 دي 1383

ويژه نامه هاهاهاهادي خرسندي هاهاها!سايت

ويژه نامه هاهاهاهادي خرسندي هاهاها!سايت ادبيات و فرهنگ (شماره 52) به سردبيري شاعر نامور ميرزا آقاعسکري (ماني) لطف کردهيک ويژه نامه براي من درست کرده و چند تني از اهل تميز و ادب هم لطف کرده اند راجع به من نقد و نظري نوشته اند که البته من کلاً مخالف اين کار بودم. يکي به اين دليل که من قابل و نيازمند اين چيزها نيستم. ديگر اينکه دلم ميخواست نوشته هايدوستاني که لطف ميکنند با تنظيم و گرافيک درست عرضه شود و ميدانستم که نخواهدشد. کما اينکه نوشته هاي نظم و نثر خودم هم - که ويژه نامه به خاطر آنهاست- چنان روي هم تلنبار شده که با سليقه و وسواس هاي من نميخواند.خوب غربت است و دست تنهائي. باز سپاس از ماني شاعر و ياراني که نه تنهاچوب لاي چرخم نگذاشته اند که به تشويقم قلمي زده اند.اينجا لينکش را ميگذارم. (تشريف ببريد در بايگاني، شماره 52 را ببينيد.) مناسبت خوبي که اين ويژه نامه داشت اينکه زماني منتشر شد که در بيمارستان بستري بودم. يعني يک قدم به مرگ نزديکتر! http://www.mani-poesie.de/


--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی